Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Regulering av bombekjemikalier

Arbeidsgruppe som leverte sin innstilling 2. oktober 2012

Analyse av og forslag til forordning KOM (2010) 473 om markedsføring og bruk av eksplosivprekursorer.

 

17. februar 2012 fikk DSB i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å nedsette en arbeidsgruppe som, innen 1. oktober 2012, skulle gjennomføre en analyse av forslag til forordning KOM (2010) 473.

Arbeidsgruppen skulle gjennomgå forordningen og se på hvilke kontrollordninger det ville være behov for å innføre.

Mandatet til arbeidsgruppen var å:

  • Gjøre rede for gjeldende norsk regulering av kjemikaliersom omfattes av forslag til forordning KOM (2010) 473.
  • Gjøre rede for forslag til forordning KOM (2010) 473.
  • Vurdere konsekvensene av forslaget til forordning ogbehov for tiltak.
  • Vurdere om enkelte identifiserte tiltak bør iverksettesfør endelig forordning foreligger eller før den trer i kraft. For aktuelle tiltak skal det gjøres en vurdering av EØS-rettslige skranker.
  • Søke informasjon og kunnskap på bred basis og hadialog med relevante fagpersoner og kompetansemiljøer.
  • Gjøre rede for de økonomiske og administrativekonsekvensene av forslag til forordning og foreslåtte tiltak.
  • Ta høyde for at endelig forordning kan bli vedtatt i løpetav arbeidsgruppens arbeid. I så fall skal arbeidsgruppens oppdrag tilpasses den endelige forordningen.