Utredning etter forliset av riggen Deep Sea Driller

- levert 8. november 2007

Stortinget har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette har Justisdepartementet engasjert politimester Rolf B. Wegner for å foreta en utredning av forliset.

Stortinget har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette har Justisdepartementet engasjert politimester Rolf B. Wegner for å foreta en utredning av forliset.

”Deep Sea Driller” grunnstøtte 1. mars 1976. Sju personer omkom i den etterfølgende ulykken. Ulykken har tidligere vært gransket av en kommisjon som avleverte rapport 28. april 1976. Anmodningsvedtak nr. 175 (2004-2005) sier: ”Stortinget ber Regjeringa … foreta ein gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller.”

Politimester Wegner gis følgende mandat:
”1. Gjennomgå kommisjonsrapporten 28. april 1976, samt annen dokumentasjon etter forliset, med sikte på avdekke om det i denne dokumentasjonen er indikasjoner på feil eller mangler, som bør føre til nye undersøkelser av havariet.

2. På samme grunnlag avdekke om det er indikasjoner på at myndighetenes oppfølgning etter forliset, spesielt i forhold til de etterlatte og pårørende, på noe punkt har vært mangelfull.

3. I fall det avdekkes indikasjoner som nevnt i punkt 1. og 2., skal gjennomgangen omfatte forslag til hvilke konkrete undersøkelser som bør gjennomføres for å klarlegge om det bak indikasjonene er reelle misforhold som bør rettes opp.

I arbeidet med utredningen bør det vurderes å ha kontakt de overlevende og etterlatte, eller representanter for disse. Det bør også vurderes å ha kontakt med andre aktører som har vært involvert i og etter ulykken.

Utreder kan bruke referansepersoner og innhente sakkyndig vurdering og uttalelse. Det kan bes om bistand fra Justisdepartementet i forbindelse med å innhente slik vurdering og uttalelse.

Rapporten skal avgis til Justisdepartementet innen 1. november 2007”.

Rolf B. Wegner er cand. jur. fra 1967, og i perioden fram til 1974 var han både dommerfullmektig, politifullmektig og riksadvokatfullmektig. Han arbeidet som politiadjutant og undervisningsleder ved politiskolen i perioden 1974-1980 og har i tillegg forfattet flere lærebøker for skolen. Fra 1980 var han politimester i Bodø, og sjef for Hovedredningssentralen Nord-Norge. I perioden 1985-1990 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementets kriminalomsorgsavdeling og sjef for Fengselsstyret. Med permisjon fra dette embetet ledet han en prosjektorganisasjon som planla og forberedte opprettelse av Politihøgskolen. I 1992 ble Wegner utnevnt som politimester i Bergen. Bergen politidistrikt ble nedlagt og politimesteren ble løst fra sine embetsfunksjoner 1.1.2002. Rolf B. Wegner har siden det tidspunket inngått i en ressursgruppe underlagt Politidirektøren. I denne perioden har han bl.a. utført flere oppdrag for Justisdepartementet, herunder deltatt ved etablering av Krisestøtteenheten i Justisdepartementet.