Utvalg har evaluert garantireglene i bustadoppføringslova

Lovutvalet har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Dette er eit av fleire tiltak som skal bidra til ei meir stabil utvikling av bustadmarknaden. Utvalet la fram si innstilling 27. juni 2016.

Pressemelding Utval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova

NOU 2016:10 Evaluering av garantireglene  i bustadoppføringslova

Etter bustadoppføringslova § 12 skal entreprenører som inngår avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig, stille garanti for oppfylling av avtalen (unntak gjelder dersom man på avtaletiden kan regne med at vederlaget ikke vil overstige to ganger grunnbeløpet i folketrygden). På bakgrunn av forslagene i Prop. 130 L (2009-2010) ble det ved lov 10. desember 2010 nr. 74 vedtatt å øke størrelsen på garantien og utvide garantitiden i bustadoppføringslova § 12 for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Ved lovendringen ble garantitiden utvidet fra to til fem år etter overtakelsen av boligen. For avtaler om oppføring av ny bolig uten overføring av grunnen, ble det vedtatt å øke garantisummen fra fem til ti prosent av vederlaget for krav som blir gjort gjeldende før eller i forbindelse med overtakelsen av bygget. Når det gjelder avtaler som også omfatter grunnen til bygget, ble det vedtatt å øke garantisummen fra to til tre prosent av vederlaget for krav som blir gjort gjeldende før overtakelsen av bygget. For krav som blir gjort gjeldende etter overtakelsen, ble det vedtatt å øke garantisummen fra tre til fem prosent enten avtalen omfatter grunnen eller ikke. Bakgrunnen for forslagene var tilrådningene i NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II. Lovendringene ble satt i kraft 1. juli 2011 med virkning for garantiavtaler inngått etter 1. juli 2011.

Under stortingsbehandlingen understreket justiskomiteen behovet for en senere evaluering av garantireglene, jf. Innst. 74 L (2010-2011) side 3. Komiteen la til grunn at evalueringen burde finne sted fem år etter at lovendringene ble satt i kraft. Om den nærmere gjennomføringen av evalueringen pekte justiskomiteen på at det hadde kommet frem ulike synspunkter på garantiordningen under høringsrunden, og understreket behovet for å følge utviklingen på området med hensyn til omfanget av tilfeller som ikke får tilstrekkelig dekning, byggefeil og kostnader. Det ble forutsatt at det ved evalueringen må innhentes erfaringer fra de ulike aktørene på feltet, særlig fra forbrukersiden og byggenæringen.

Utvalgets sammensetning

Leder:

  • Førsteamanuensis Herman Bruserud, Oslo.

Medlemmer: 

  • Advokat Jarbjørg Grøtte, Stavanger
  • Advokat Tonje Berggren, Oslo (oppnevnt etter forslag fra Finans Norge
  • Regiondirektør Torgeir Øines, Bodø (oppnevnt etter forslag fra Forbrukerrådet
  • Administrerende direktør Per Jæger, Oslo (oppnevnt etter forslag fra Byggenæringens Landsforening)

Utvalgets mandat

Utvalget skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova § 12 som forutsatt i Innst. 74 L (2010-2011). Et overordnet siktemål med evalueringen er å kartlegge om dagens garantiregler fungerer hensiktsmessig når kostnadene ved ordningen sammenholdes med den forbrukerbeskyttelsen som oppnås. Evalueringen skal bygge på oppdatert informasjon og erfaringer blant annet fra byggenæringen og forbrukersiden.

Som ledd i evalueringen skal utvalget utrede behovet for endringer i garantireglene, og eventuelt foreslå lovendringer. Utvalget skal samtidig vurdere om garantiordningen i stedet bør erstattes med en annen ordning for sikkerhetsstillelse, eksempelvis en form for individuell eller kollektiv forsikringsordning. Utvalget bør se hen til hvordan lovgivningen på dette feltet er utformet i de andre nordiske landene. Utvalget skal for sitt arbeid legge til grunn at sikkerhetsstillelsen skal knytte seg til entreprenørens kontraktsrettslige ansvar for oppfyllelse av avtalen.

Dersom utvalget mener at det ikke er behov for å endre selve garantiordningen, skal det vurdere om garantireglene bør justeres. Utvalget skal vurdere behovet for å endre dekningsområdet for garantien i lys av forbrukerens beskyttelsesbehov før og etter overtakelse. Ett spørsmål er når entreprenørens plikt til å stille garanti bør inntre, se i den forbindelse Lovavdelingens tolkningsuttalelse 6. oktober 2006 (200607145). Et annet spørsmål er hvor lenge etter overtakelsen garantien skal være virksom. Videre bes utvalget vurdere størrelsen på garantibeløpene og om det er behov for bedre beskyttelse ved de store skadene, eventuelt på bekostning av beskyttelsen ved de mindre skadene.  Utvalget skal ved utformingen av eventuelle lovforslag identifisere et fornuftig balansepunkt mellom kostnadene for byggenæringen og et adekvat beskyttelsesnivå for forbrukerne. Fremmes det lovforslag skal utvalget vurdere behovet for tilpasninger i andre bestemmelser, jf. særlig bustadoppføringslova § 47 tredje ledd andre punktum om garantistens ansvar for forskuddsbetaling.

Mandatet er begrenset til å gjelde sikkerhetsstillelsesordningen gitt entreprenørens ansvar etter gjeldende regler. Det ligger utenfor mandatet å foreslå endringer i reglene som fastlegger det underliggende rettsforholdet mellom entreprenøren og forbrukeren (reglene om mangler, forsinkelse, reklamasjon mv.).

Departementet kan supplere og presisere mandatet dersom det anses hensiktsmessig.

Utvalget skal redegjøre for økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med utredningsinstruksen. Lovforslag skal utarbeides i henhold til Veilederen Lovteknikk og lovforberedelse (2000).

Utvalget skal avgi sin utredning innen 1. juli 2016.