Historisk arkiv

Presiserer regelverket for oppføring av ny bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem forslag til endringer i bustadoppføringslova om tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtale om oppføring av ny bolig. Forslaget er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for boligmarkedet.

Bustadoppføringslova gjelder avtaler mellom en entreprenør (utbygger) og en forbruker om oppføring av ny bolig. I loven er det gitt en regel om at entreprenøren skal stille garanti overfor forbrukeren for å sikre forbrukerens eventuelle krav dersom avtalen ikke skulle bli riktig oppfylt.

Etter gjeldende lov er det ikke uttrykkelig fastsatt når garantiplikten inntrer, noe som har skapt utrygghet for aktørene i bransjen. Regjeringen ser det som særlig viktig at regelverket skaper trygghet for forbrukere som vil kjøpe ny bolig for å sikre etterspørselen etter nye boliger. Regjeringen foreslår derfor å presisere når entreprenørens garantiplikt inntrer.

Det foreslås å lovfeste en hovedregel om at garantiplikten inntrer straks etter avtaleinngåelsen. Det foreslås videre en unntaksregel som innebærer at dersom entreprenøren har tatt visse bestemte forbehold i kontrakten, som kan innebære at byggeprosjektet ikke blir gjennomført likevel, skal entreprenøren kunne vente med å stille garanti til disse forbeholdene er avklart. Lovendringen kan føre til reduserte kostnader for utbyggingsprosjektene og dermed bidra til å oppfylle boligstrategiens mål om raskere, enklere og billigere boligbygging. Samtidig opprettholdes det sterke vernet for forbrukerne, ettersom garantien uansett må stilles før byggearbeidene starter og prosjektet får betydning for forbrukeren.

Garantireglene i bustadoppføringsloven gjennomgås nå i sin helhet av et utvalg nedsatt i 2015. Utvalgets utredning skal leveres innen 1. juli i år.