Prop. 108 L (2015–2016)

Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i bustadoppføringslova § 12 om entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelsen av avtalen. Lovforslaget innebærer en presisering av tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garanti. Det foreslås at hovedregelen skal være at garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men at i kontrakter hvor det er tatt visse forbehold, inntrer ikke plikten til å stille garanti før etter at forbeholdene er frafalt. Videre foreslås en mindre endring i arveloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget