Våpenlovutvalget

Utvalget leverte sin innstilling 5. desember 2011

Utvalget skal gjennomgå gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov eller foreta nødvendig endringer i eksisterende våpenlovgivning. (Fristen er forlenget til 1. desember).

Mandat 

Utvalget skal foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov (eller foreta nødvendig endringer i eksisterende våpenlovgivning) med bakgrunn i samfunnsutviklingen og fremtidige utfordringer. Forslaget til lov(/lovendringer) skal legge vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, herunder tiltak som vil kunne forhindre ulovlig våpenbruk og medvirke til en bedre kontroll med sivile våpen. Den kulturhistoriske betydningen av våpenbruk i Norge skal også vektlegges. Utvalget skal særlig vurdere:

 • Våpenlovens formål og virkeområde, forbud mot visse typer våpen og ammunisjon samt deaktivering av skytevåpen. Det skal blant annet legges vekt på den raske teknologiutviklingen, slik at lovforslagene gjøres mest mulig teknologiuavhengige.
 • Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og ammunisjon, herunder for fysiske og juridiske personer. Det skal foretas en særlig vurdering av erverv og innehavelse av skytevåpen og ammunisjon til samling i et samfunnsperspektiv. Videre skal det vurderes behovet for å gjøre ervervstillatelsen tidsbegrenset, eventuelt med krav om fornying av tillatelsen til å inneha skytevåpen.
 • Godkjenning av våpenorganisasjoner som gir grunnlag for erverv av skytevåpen og ammunisjon, samt muligheten for å pålegge frivillige organisasjoner plikter med hensyn til kontroll av medlemmenes omgang med skytevåpen, herunder i form av rapportering til myndighetene.
 • Krav til oppbevaring, utlån, transport og forsendelse av skytevåpen og ammunisjon.
 • Våpenforvaltning i forbindelse med dødsfall eller der våpeneier blir innlagt på institusjon og ikke er i stand til å ivareta sine plikter som våpeneier.
 • Tilbakekall mv. av skytevåpen og ammunisjon.
 • Kunnskapsformidling mellom politietaten og andre etater, herunder helsevesenet, i forbindelse med blant annet erverv og tilbakekall av skytevåpen.
 • Betydningen av vold i nære relasjoner (familievold) ved erverv og tilbakekall av skytevåpen, herunder om samlivspartner bør kontaktes.
 • Handel, tilvirkning og reparasjon av skytevåpen og ammunisjon.
 • Inn- og utførsel av skytevåpen og ammunisjon.
 • Regler for sentralt våpenregister samt gebyrer og utgifter i våpensaker.
 • Politiets kontroll med våpeneiere, våpenhandlere og tilvirkere.
 • Straffebestemmelser for overtredelse av våpenloven med forskrift. Forholdet til annen lovgivning (straffeloven mv.).
 • Ved vurdering av ovennevnte bør det ses hen til andre land det er naturlig å sammenligne seg med, samt ta høyde for internasjonale forpliktelser.
 • Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene skal utredes i samsvar med utredningsinstruksens kapittel 2. Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk innen vedkommende område.

Formålet med utredningen er å få en våpenlov tilpasset dagens samfunnssituasjon og fremtidens utfordringer, blant annet i forhold til kriminalitet og teknologiutvikling, samt å løfte viktige prinsipielle spørsmål fra forskriftsnivå til lovnivå.

Medlemmer:

 • Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vardø kommune (leder)
 • Lucien Dedichen, Oslo kommune (medlem)
 • President i Våpenrådet Randulf W. Tønnesen, Kristiansand kommune (medlem)
 • Jaktkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund Vidar Nilsen, Nedre Eiker kommune (medlem)
 • Politiinspektør i Troms politidistrikt Astrid Elisabeth Nilsen, Tromsø kommune (medlem)
 • Seksjonssjef i Politidirektoratet Steinar Talgø, Oslo kommune (medlem)
 • Psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus HF, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Solveig Karin Bø Vatnar, Tønsberg kommune (medlem)
 • Rådgiver i Justis- og politidepartementet Øivind Fredlund, Oslo kommune (medlem)