Historisk arkiv

Regjeringen moderniserer våpenlovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen sørger for en ny våpenlovgivning som tilpasses dagens samfunnssituasjon og fremtidig utfordringer. Et regjeringsoppnevnt utvalg starter i dag jobben med å modernisere lovverket.

Utvalget skal gjennomgå gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov eller foreta nødvendig endringer i eksisterende våpenlovgivning.

– Dagens våpenlov ble skrevet i en annen tid og det er på tide å tilpasse regelverket til dagens samfunnssituasjon og ikke minst ta høyde for fremtidige utfordringer. Derfor har vi nedsatt et utvalg som skal legge stor vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak når de utarbeider sitt forslag, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget oppnevnes for ett år, og vil legge frem sitt arbeid for Justis- og politidepartementet innen 1. september 2011. Mange prinsipielle spørsmål som i dag er regulert i forskrift til loven vil bli vurdert løftet opp på lovnivå for å sikre at Stortinget tar større del i arbeidet med utformingen av våpenlovgivningen.

Bedre våpenkontroll

Utvalget skal legge vekt på tiltak som vil kunne forhindre ulovlig våpenbruk og medvirke til en bedre kontroll med sivile våpen. De skal også legge vekt på den kulturhistoriske betydningen av våpenbruk i Norge. Det skal foretas vurderinger av reglene for erverv og tilbakekall av skytevåpen, krav til oppbevaring, våpenforvaltning i forbindelse med dødsfall, kunnskapsformidling mellom politietaten og andre etater i forbindelse med blant annet erverv og tilbakekall av skytevåpen, handel og tilvirkning/reparasjon av skytevåpen, inn- og utførsel av skytevåpen, regler for sentralt våpenregister og politiets kontroll med våpeneiere, våpenhandlere og tilvirkere.

Utvalgets mandat og sammensetning.