Organiseringen av Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet

Utvalg som leverte sin utredning 8. april 2013

Utredning om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

 

Utredning om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

Utvalgets utredning, NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder... Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser, ble levert 8. april 2013

  

Mandat 

Utvalgets hovedoppgave er å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skal ses i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skal vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen ut fra tilgjengelige ressurser.

Utvalget skal ledes av fylkesmann Ann Kristin Olsen. Utvalget skal avgi sin utredning til Justisdepartementet innen 31. mars 2013.

 

Sammensetning

Utvalget er satt sammen slik:

Leder:

  • Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand

Medlemmer:

  • Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg, medlem
  • Generalmajor Morten Haga Lunde, Sandvika, medlem
  • Politiinspektør Heidi Kløkstad, Bodø, medlem
  • Organisasjonsleder Jon Halvorsen, Oslo, medlem
  • Ordfører Alfred Bjørlo, Eid, medlem

 

Mer informasjon