Utvalg skal foreta en gjennomgang av NSMs inngåelse av låneavtaler

Regjeringen satte 15. desember 2023 ned utvalget, som skulle foreta en gjennomgang av NSMs inngåelse av låneavtaler i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. Utvalgets rapporten ble overlevert 1. mars 2024.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem ledet utvalget som skulle bringe klarhet i prosessene som ledet frem til NSMs kontraktinngåelse og låneavtaler. 

Mandat for utvalg som skal foreta en gjennomgang av inngåelse av Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) leieavtale for lokaler i Snarøyveien 36, og tilknyttede låneavtaler

Regjeringen har besluttet å nedsette et utvalg med bred erfaring og fagekspertise som skal foreta en gjennomgang av NSMs inngåelse av leieavtale med privat utleier for leie av lokaler i Snarøyveien 36, herunder låneavtaler som ble inngått i den forbindelse. Utvalget skal kartlegge det faktiske hendelsesforløpet, gi en vurdering av relevante sider av saken og legge frem ev. anbefalinger og læringspunkter.

Bakgrunn

I begynnelsen av november 2023 ble det kjent for Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet at NSM har tatt opp et lån hos en privat aktør, som også er utleier på 200 millioner kroner, i forbindelse med innflytting i nye lokaler på Fornebu. Regjeringen har derfor lagt frem en tilleggsproposisjon for Stortinget (Prop. 34 S (2023-2024)), hvor det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å innfri det ulovlige lånet. For at saken skal bli best mulig opplyst er det viktig at det foretas en uavhengig utredning av de faktiske forholdene knyttet til leieavtalen og låneavtalene.

Nærmere om mandatet

Utvalget skal foreta en grundig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen og beslutningsprosesser i NSM, i forbindelse med følgende forhold:

  • NSMs inngåelse av leieavtalen for lokalene i Snarøyveien 36 og den forutgående prosessen som ledet frem til denne, herunder blant annet arealbehov og valg av formålsbygg eller konkurransebygg
  • NSMs inngåelse av de tilknyttet låneavtalene, inklusive avtalene om utvidet låneramme,
  • NSMs regnskapsføring av låneavtalene i 2022 og 2023, og
  • NSMs inngåelse og bruk av opsjon i leiekontrakten for utvidelse av arealet, herunder om låneavtalene har relevans for utleie av lokaler til UDs etat for eksportkontroll.

Herunder skal utvalget vurdere forholdet til relevante lover og regelverk som for eksempel Grunnloven § 75 bokstav b og d, Lov om Statens pensjonsfond § 7 (2), anskaffelsesregelverket, regnskapsregler og bevilgningsreglementet.

I den utstrekning det er relevant skal utvalget også gjennomgå og vurdere dialogen med blant annet privat utleier og långiver, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsbygg, samt saksbehandlingen i relevante departementer og etater knyttet til saken.

I den utstrekning det er relevant for de ovennevnte punktene, skal utvalget også vurdere om overføringen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, herunder overgangen fra Forsvarsbygg til Statsbygg, har hatt konsekvenser for NSMs egne vurderinger rundt inngåelse av leie- og lånekontraktene nevnt over.

Undersøkelsen avgrenses i tid fra oppstart av prosessen med nytt lokale i NSM, frem til Prop. 34 S (2023-2024) ble lagt frem for Stortinget den 8. desember 2023.  

Utvalget skal fremme forslag til tiltak og anbefalinger det mener er nødvendige. Utvalget står fritt til å vurdere andre forhold enn de ovenfor nevnte dersom det mener det er behov for det for at saken skal bli tilstrekkelig belyst. Utvalget skal foreta de undersøkelser og innhente de opplysninger som er nødvendige for å belyse sakskomplekset. Utvalget skal være uavhengig i sitt arbeid.

Utvalgets arbeid og sammensetning

Utvalgets arbeid skal basere seg på veileder for utvalgsarbeid i staten fra Kommunal- og distriksdepartementet, utredningsinstruksen og utvalget skal overlevere sin rapport til Justis- og beredskapsministeren innen 1. mars 2024.

Det tas forbehold om at mandatet, ved behov, kan bli endret mens gjennomgangen pågår. Dersom utvalget trenger tilgang til sikkerhetsgradert informasjon for å svare ut mandatet, må utvalgets medlemmer sikkerhetsklareres og/eller kunne gis autorisasjon for å behandle informasjonen. Utvalget støttes av et sekretariat.

  • Leder: Svein Gjedrem, samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef og finansråd. Nordre Follo
  • Tor-Aksel Busch, jurist, tidligere riksadvokat. Bærum
  • Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen. Bærum