Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede utvalg for å gjennomgå NSM-saken

Regjeringen har i dag nedsatt utvalget som skal foreta en gjennomgang av NSMs inngåelse av låneavtaler i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. Utvalget skal bringe klarhet i prosessene som ledet frem til kontraktinngåelsen og låneavtalene. Rapporten vil være klar 1. mars 2024.

Portrett av eldre mann med briller og mørk dressjakke. Planter og kunst i bakgrunnen.
Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem skal lede granskningsutvalget som skal gjennomgå NSM-saken. Foto: Helse Sør-Øst

– Dette er en alvorlig sak, og vi må få klarhet i alle omstendigheter. Vi setter i dag ned et utvalg som vil gjøre en grundig og uavhengig gjennomgang av saken. Dette arbeidet kommer nå raskt i gang, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Leder: Svein Gjedrem, samfunnsøkonom, tidligere sentralbanksjef og finansråd. Nordre Follo
  • Tor-Aksel Busch, jurist, tidligere riksadvokat. Bærum
  • Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen. Bærum

Utvalget skal foreta en grundig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen og beslutningsprosesser i NSM, i forbindelse med følgende forhold:

  • NSMs inngåelse av leieavtalen for lokalene i Snarøyveien 36 og prosessen som ledet frem til denne, herunder blant annet arealbehov og valg av formålsbygg eller konkurransebygg
  • NSMs inngåelse av de tilknyttet låneavtalene, inkludert avtalene om utvidet låneramme,
  • NSMs regnskapsføring av låneavtalene i 2022 og 2023,
  • NSMs inngåelse og bruk av opsjon i leiekontrakten for utvidelse av arealet, herunder om låneavtalene har relevans for utleie av lokaler til UDs etat for eksportkontroll.

Videre skal utvalget vurdere forholdet til relevante lover og regelverk som for eksempel Grunnloven § 75 bokstav b og lov om Statens pensjonsfond § 7 annet ledd om adgangen til å opptå lån i, Grunnloven § 75 bokstav d om Stortingets bevilgende myndighet og øvrig bevilgningsreglementet, samt anskaffelsesregelverket og regnskapsregler.

I den utstrekning det er relevant skal utvalget gjennomgå og vurdere dialogen med blant annet privat utleier og långiver, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsbygg, samt saksbehandlingen i relevante departementer og etater knyttet til saken.

Utvalget skal også, i den utstrekning det er relevant, vurdere om overføringen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, herunder overgangen fra Forsvarsbygg til Statsbygg, har hatt konsekvenser ved NSMs inngåelse av leie- og lånekontraktene nevnt over. Undersøkelsen avgrenses i tid fra oppstart av prosessen med nytt lokale i NSM, frem til Prop. 34 S (2023-2024) ble lagt frem for Stortinget 8. desember 2023.  

Utvalget skal fremme forslag om tiltak og anbefalinger det mener er nødvendige. Utvalget står fritt til å vurdere andre forhold enn de som er nevnt ovenfor, og foreta de undersøkelser og innhente de opplysninger som er nødvendige for at saken skal bli tilstrekkelig belyst. Utvalget skal være uavhengig i sitt arbeid.

Rapporten fra utvalget skal leveres innen 1. mars 2024.