Tidslinje over dokumenter og hendelser i saken om NSMs ulovlige låneavtale

Her finner du tidslinje med foreløpige relevante hendelser og dokumenter i saken om NSMs ulovlige låneavtale.

Sist oppdatert 04.01.2024 klokken 20.28. Se endringshistorikk under tidslinjen.

Tid Dokumenter/hendelser
Mai 2020 NSM sender forespørsel til elleve eiendomsaktører, ber om tilbud innen september 2020.
15.10.2020

Brev fra JD til NSM.

JD trekker opp rammene for utredning og løsning av fremtidig arealbehov.

18.11.2021

Brev fra NSM til JD – svar på JDs brev av 15.10.2020.

11.05.2022

Brev fra NSM til JD.

Ønsker å inngå leieavtale i Snarøyveien 36.

16.05.2022

Brev fra JD til KDD.

Samlokalisering av Nasjonal sikkerhetsmyndighet – saken forelegges KDD.

24.05.2022

Epost fra KDD til JD.

KDD ber om å få oversendt utkast til leieavtale.

25.05.2022

Epost fra NSM til JD.

NSM oversender utkast til leieavtale til departementet.

29.05.2022

Epost fra JD til KDD.

JD oversender utkast til leieavtale innhentet fra NSM

01.06.2022

NSM signerer leieavtale med Snarøyveien 36 AS.

Leieavtalen ble kjent for JD 07.11.2023.

13.06.2022

Brev fra KDD til JD – svar på JDs brev av 16.05.2022.

Samlokalisering av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

*Offentliggjøring av de sladdede områdene er til vurdering.

20.06.2022

Brev fra JD til NSM.

JD aksepterer at leieavtale inngås på gitte vilkår.

08.07.2022

NSM signerer første låneavtale med utleier – 100 mill. kroner.

Låneavtalen ble kjent for JD 07.11.2023.

11.05.2023

Brev fra JD til KDD

Orientering om at NSM ønsker å utløse opsjon på tilleggsarealer i leieavtalen. 

12.05.2023

Brev fra KDD til JD

KDD har ingen merknader til at NSM utløser opsjon på tilleggsarealer.

15.05.2023

Brev fra JD til NSM

JD samtykker til at NSM benytter seg av opsjon på tilleggsarealer.

01.09.2023

NSM signerer andre låneavtale med utleier – 200 mill. kroner.

Låneavtalen ble kjent for JD 07.11.2023.

Uke 42 2023

JD blir muntlig informert av NSM om et budsjettmessig merbehov i 2024.

JD ber om snarlig møte.

01.11.2023

Møte mellom ledelsen i NSM, JD og FD.

NSM orienterer om et betydelig budsjettmessig merbehov i 2024. En utgiftspost på 25 mill. kroner til «renter og avdrag» gjør at JD stiller spørsmål.

07.11.2023

Epost fra NSM til JD.

Oversender endelige leieavtaler og låneavtaler vedrørende Snarøyveien 36 til JD etter anmodning fra departementet.

15.11.2023

Epost fra JD til FIN.

JD ber om FINs vurdering av leie- og låneavtaler.

24.11.2023

Brev fra JD til NSM.

JD ber om NSMs vurdering av leieavtale.

28.11.2023

Brev fra NSM til JD.

NSMs svar med vurderinger og merknader.

29.11.2023

Brev fra JD til NSM.

JD etterspør svar på spørsmål knyttet til leieavtale.

Brev fra FIN til JD.

FINs vurdering av NSMs leieavtale.

30.11.2023

Brev fra NSM til JD.

Svar fra NSMs på spørsmål fra JD.

07.12.2023

Brev fra JD til FIN.

JDs svar på FINs vurdering av NSMs leieavtale.

08.12.2023

Prop 34 S (2023-2024) legges fram.

21.12.2023

Supplerende tildelingsbrev NSM – Nr. 6/2023

Endringshistorikk

  • 04.01.2024: Lagt til supplerende tildelingsbrev NSM av 21.12.2023.
  • 19.12.2023: Lagt til brev og eposter for datoene 15.11.2023, 24.11.202, 28.11.2023, 29.11.2023, 30.11.2023 og 07.12.2023.
  • 18.12.2023: Lagt til brev fra JD til KDD av 11.05.2023, brev fra KDD til JD av 12.05.2023 og brev fra JD til NSM 15.05.2023. Tittel på siden også endret for å reflektere sidens innhold. «Uke 43» endret til «Uke 42» i oppføring i tidslinje.
  • 11.12.2023: Lagt til brev fra KDD til JD av 13.06.2022 og brev fra JD til NSM av 20.06.2022.
  • 10.12.2023: Tidslinje publisert.