Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner

NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. Dette har departementet akseptert. - Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Sammen med forsvarsministeren iverksetter hun flere umiddelbare tiltak.

Departementet ble kjent med lånet i november 2023.

Lånet utgjør et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet. Lånopptaket er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk.  NSM har gått langt utover sine fullmakter.

– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justis- og beredskapsministeren.

Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker.

Regjeringen tar sikte på å avvikle det ulovlige lånet og har etablert god dialog med utleier. Regjeringen har derfor i dag lagt frem en tilleggsproposisjon for Stortinget (Prop. 34 S (2023-2024 S), hvor det foreslås å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner.

NSM må samtidig få ro til å fortsette det solide arbeidet de gjør. NSM har en helt sentral rolle i det forebyggende arbeidet, som er svært viktig i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i. De mange dyktige ansatte i NSM skal få fortsette å fokusere på sitt svært viktige arbeid med å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser. 

Følgende tiltak er eller blir iverksatt omgående:

  • Justis- og beredskapsministeren har instruert NSM om å stoppe alle utbetalinger og transaksjoner relatert til låneavtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet er i god dialog med den private utleieren, som også er långiver, om de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen med sikte på å avslutte den ulovlige avtalen.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene.
  • Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet vil sette i gang en ekstern gjennomgang for å kartlegge omstendighetene rundt NSMs inngåelse av leieavtalen på Fornebu og låneopptak i tilknytning til dette. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder rutiner for behandling av leiesaker.
  • Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM for å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre god økonomistyring og internkontroll, samtidig som NSMs samfunnsoppdrag ivaretas.
  • På bakgrunn av dette har regjeringen i dag lagt fram forslag for Stortinget om å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet, selv om det p.t. ikke er gitt at staten vil være fullt ut forpliktet. Det er ennå ikke avklart hvilket endelig beløp staten må betale tilbake.

Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM, mens ansvaret for den faglige virksomhetsstyringen er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.