Justis- og beredskapsministerens redegjørelse for Stortinget om NSMs ulovlige låneavtale

President, jeg vil innledningsvis takke for muligheten til å orientere om saken som gjelder nasjonal sikkerhetsmyndighets låneopptak.

I forbindelse med inngåelse av avtale om leie av nye lokale på Fornebu, inngikk NSM ulovlige låneavtaler på til sammen 200 millioner kroner. NSM har opplyst at lånet er benyttet til sikkerhetsmessige spesialtilpasninger i bygget, modernisering av IKT-utstyr og innkjøp av møbler, med mer.

Fortsatt er det mange spørsmål og uavklarte forhold. Derfor nedsatt regjeringen et uavhengig utvalg den 15. desember 2023, som skal bidra til å opplyse saken. Rapporten fra utvalget skal etter planen være klar innen 1. mars 2024.

President, Stortinget ble første gang orientert om saken i proposisjon 34 S (2023-2024). Jeg vil trekke fram noen hovedpunkter som også ble gitt i den nevnte proposisjonen:

I mai 2020 sendte NSM forespørsel til elleve store eiendomsaktører, og ba om tilbud på nye lokaler i Oslo-området innen september 2020. Bakgrunnen var et behov for å i større grad samlokalisere virksomheten og tilrettelegge for en mer effektiv drift. I tillegg, vurderte NSM at de hadde et økt arealbehov, blant annet som følge av bemanningsøkning. 15. oktober 2020 sendte Justis- og beredskapsdepartementet et brev til NSM, hvor departementet trakk opp rammene for en utredning og løsning av framtidig arealbehov. Slike prosjekter skal følge Kommunal - og distriktsdepartementets instruks om montering av bygge- og leiestaker i statlig-sivil sektor. I henhold til denne instruksen skal viktige veivalg avklares med eget departement.

Det framgikk i brev fra NSM til Justis- og beredskapsdepartementet 11. mai 2022 at virksomheten ønsket å inngå avtale om leielokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Graden av spesialtilpasninger for NSM i de nye lokalene ville, ifølge NSM, ikke være svært omfattende. Årlige merutgifter til husleie og drift, som følge av den nye leieavtalen, var forventet å utgjøre om lag to millioner kroner. Det framgikk også at det ville påløpe noen engangskostnader til selve flyttingen og kjøp av kontormøbler. Dette opplyste NSM at skulle håndteres innenfor NSMs budsjettmessige rammer.

Instruksen fastslår at når summen av fremtidige leieforpliktelser er på 100 millioner kroner eller mer, slik som det var i denne saken, skal saken forelegges for Kommunal- og distriktsdepartementet for uttalelse, noe Justis og beredskapsdepartementet gjorde i brev av 16. mai 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet ba 24. mai 2022 om å få oversendt et utkast til leieavtale. Utkastet ble innhentet av Justis- og beredskapsdepartementet fra NSM den 25. mai, og oversendt til kommunal- og distriktsdepartementet den 29. mai 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet svarte Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 13. juni 2022.

Justis- og Beredskapsdepartementet aksepterte i brev til NSM 20. juni 2022 at virksomheten kunne inngå en leiekontrakt på vilkår som departementet gjorde rede for i brevet.

Det har i etterkant vist seg at NSM inngikk leiekontrakt allerede 1. juni 2022, altså før de mottok dette brevet. Den endelige kontrakten inneholdt endrede vilkår sammenlignet med det som fremgikk i avtaleutkastet Justis- og beredskapsdepartementet hadde fått tilsendt i mai 2022. Denne kontrakten nevner blant annet eksplisitt en låneavtale mellom partene. Kontrakten som ble inngått 1. juni 2022 var ikke forelagt for departementet.

NSM signerte 8. juli 2022 først en særskilt låneavtale, altså et eget dokument, for inntil 100 millioner kroner, og signerte 1. september 2023 en tilleggsavtale som utvida lånebeløpet inntil 200 millioner kroner. NSM inngikk disse låneavtalene uten at Justis- og beredskapsdepartementet ble informert.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ble i slutten av oktober 2023 informert av NSM om at de forventet at virksomheten hadde et budsjettmessig merbehov i 2024. Det ble redegjort for saken i et møte 1. november 2023. I dette møtet kom det fram at deler av merbehovet bestod av renter og avdrag. Justis- og beredskapsdepartementet ba da NSM om mer informasjon, og fikk oversendt leie- og låneavtalene 7. november 2023.

President, som jeg også tidligere har sagt, så har departementet jobba for å avklare faktum i saken etter dette. Det gjenstår fortsatt arbeid med å klarlegge alle forhold.

President, Justis- og beredskapsdepartementet forela saken og låneavtalene for Finansdepartementet. Finansdepartementets vurdering er at NSM ikke har hatt fullmakt til å inngå slike låneavtaler. Avtalen innebærer brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovenes bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet. Låneopptaket er også i strid med sentrale punkter i statens budsjett- og økonomiregelverk. På denne bakgrunnen ble NSM 1. desember 2023 instruert om å stoppe alle utbetalinger relatert til låneavtalene.

President, det var ønskelig å tilbakebetale det ulovlige lånet så snart som mulig for å begrense statens rentekostnad og tap. Proposisjon 34 S (2023-2024), tillegg til proposisjon 30 S (2023-2024) om ny saldering av statsbudsjettet 2023, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og ny saldering, ble lagt fram 8. desember 2023. Regjeringen foreslo å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner for å kunne innfri lånet. Det var på det tidspunktet usikkert når avklaringer og endelige beløp som måtte tilbakebetales ville foreligge, og når eventuelle utbetalinger kunne skje. Derfor ble det gjort oppmerksom på til at utgiftsføringen helt eller delvis kan bli forskjøvet til 2024. I forbindelse med behandlingen av innstilling 150 S (2023-2024), vedtok Stortinget 20. desember 2023 å øke bevilgningen til NSM med 200 millioner kroner.

President, regjeringen ser på denne saken som alvorlig. Driften av NSM må være i tråd med de statlige styringsprinsippene vi har og med norsk lov. Samtidig er det også viktig å sikre at NSM kan gjennomføre oppgaver i tråd med det samfunnsoppdraget de har, blant annet å avdekke og håndtere cyberangrep. I proposisjonen 34 S ble det redegjort for flere tiltak som vi ville igangsette for å rydde opp i saken. Alle disse er fulgt opp og i prosess, og jeg vil gå gjennom disse.

President, de avtalerettslige konsekvensene av låneavtalen ble fulgt opp i dialog med den private utleieren, som også var långiver. NSM gjennomførte 21. desember 2023 en befriende innbetaling av utestående lånebeløp på 147,2 millioner kroner, inkludert renter til långiver. Beløpet ble utbetalt av NSM over kapittel 457 NSM ny post 21, spesielle driftsutgifter, som av stikkordet kan overføres, og som ble opprettet i forbindelse med Stortingets behandling av innstilling 150S (2023-2024), jamfør proposisjon 34S (2023-2024). Det endelige beløpet som skal tilbakebetales er ikke endelig avklart, og dette jobbes det videre med.

President, det er beskikket en ny midlertidig direktør i NSM for en periode på seks måneder. Direktøren tiltrådte 2. januar i år. Beskikkelsen er i påvente av kunngjøring og tiltredelse av ny direktør. Det jobbes for å gjennomføre tiltak for å sikre en god økonomistyring og internkontroll i virksomheten, samtidig som NSMs samfunnsoppdrag ivaretas også i 2024.

Som tidligere varsla, har Forsvarsdepartementet iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene. Videre går også Justis- og beredskapsdepartementet gjennom våre egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM, herunder hvilke rutiner vi har for behandling av leiesaker.

President, som jeg også sa før jul, så har det vært viktig hele veien å ha full åpenhet rundt denne saken. Derfor har Justis og beredskapsdepartementet lagt ut en åpen oversikt over foreløpige relevante hendelser og dokumenter på regjeringens nettsider.

President, som jeg også tidligere har sagt, så mener jeg det er svært viktig at vi får klarhet i faktum av denne saken. Som varslet i proposisjon 34 S, er det satt i gang en ekstern gjennomgang for å sikre dette. Det er et uavhengig utvalg satt ned av regjeringen, som ledes av tidligere finansråd Svein Gjedrem. Det består for øvrig av tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og administrerende direktør i Revisorforeningen, Karen Kvalevåg. Utvalget er på den måten sammensatt med medlemmer, som gjør at de har en bred og sammensatt kompetanse. De er godt i gang med sitt arbeid, og, som nevnt, så forventer vi at rapporten skal være klar innen 1. mars.

Utvalgets mandat innebærer at de skal foreta en grundig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen og beslutningsprosesser i NSM i forbindelse med følgende forhold:

NSM's inngåelse av leieavtalen for lokalene i Snarøyveien 36 og prosessen som leda fram til denne, herunder blant annet arealbehov og valg av formålsbygg eller konkurransebygg. NSM's inngåelse av de tilknyttede låneavtalene, inkludert avtalene om utvida låneramme. NSM's regnskapsføring av låneavtalene i 2022 og 2023. NSM's inngåelse og bruk av opsjon i leiekontrakten for utvidelse av arealet, herunder om låneavtalene har relevans for utleie av lokaler til UDs etat for eksportkontroll. Videre skal utvalget også vurdere forholdet til relevante lover og regelverk, som for eksempel Grunnloven §75 bokstav B og Lov om statens pensjonsfond §7 andre ledd, om adgangen til å oppta lån i Grunnloven §75 bokstav D, om Stortingets bevilgende myndighet og øvrige bevilgningsreglement, samt anskaffelsesregelverket og regnskapsregler. I den utstrekning hvor det er relevant, skal utvalget også gjennomgå og vurdere dialogen med blant annet privat utleier og långiver, Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Statsbygg, samt saksbehandlingen i relevante departementer og etater som er knyttet til saken.

Utvalget skal også i denne utstrekning det er relevant, vurdere om overgangen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, herunder overgangen fra Forsvarsbygg til Statsbygg, har hatt konsekvenser ved NSMs inngåelse av leie- og lånekontraktene nevnt over. Undersøkelsen er avgrenset i tid fra oppstart av prosessen med nytt lokal i NSM fram til proposisjon 34 S (2023-2024) ble lagt frem for Stortinget 8. desember 2023.

Utvalget skal fremme forslag om tiltak og anbefalinger som vi mener er nødvendige, og utvalget står også fritt til å vurdere andre forhold enn de som er nevnt overfor, og foreta de undersøkelser innhente de opplysninger som er nødvendige for at saken blir tilstrekkelig belyst.

President, jeg mener det er viktig at det eksterne utvalget nå får gjennomgått saken grundig. Som sagt, la vi fram regjeringens foreløpige vurderinger, som framgår i prop 34 S (2023-2024). Våre endelige vurderinger vil imidlertid ikke kunne foreligge før vi har fått og vurdert rapporten fra det eksterne utvalget.

President, jeg vil komme tilbake til Stortinget når utvalget har lagt fram sin rapport, og jeg ser det også som naturlig at rapporten oversendes til kontroll- og konstitusjonskomitéen, og at jeg på egna tidspunkt etter fremleggelsen kommer til Stortinget for å redegjøre nærmere for saken.

President, så vil jeg avslutningsvis si at jeg er også opptatt av at vi skal legge til rette for at de ansatte i NSM fortsatt skal levere godt på det svært viktige samfunnsoppdraget som de har, og at NSM skal ivareta det forebyggende sikkerhetsarbeidet på en god måte. Det er helt avhørende at det legges til rette for at NSM fortsatt skal kunne beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser, samtidig som vi jobber videre med å klarlegge fakta vedrørende leie- og låneavtalene.

President, da vil jeg takke for muligheten til å redegjøre, og så ønsker jeg selvfølgelig å gjøre det jeg kan for at Stortinget skal få svar på de spørsmålene som de måtte ha.