Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Politianalysen

Utredning levert 19. juni 2013

Arbeidsgruppe som analyserte utfordringene i norsk politi.

Regjeringen nedsatte i november 2012 en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgets utredning, NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen), ble levert 19. juni 2013.

 

Mandat 

Politianalysen skal leveres i en NOU innen juni 2013. Den skal være grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for 2014.

Analysegruppen skal blant annet vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Den må vurdere om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene. Den skal også vurdere hvilke endringer som kan gjøres for at politiets oppgaver kan løses bedre og mer effektivt.

 

Arbeidsgruppens medlemmer:

  • Arne Røksund, leder, Oslo
  • Frede Hermansen, Drøbak
  • Ellen Seip, Oslo
  • Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn
  • Svein Ragnar Kristensen, Oslo
  • Anne Lise Fimreite, Bergen
  • Marie Benedicte Bjørnland, Sandefjord
  • Monica Hansen Nylund, Tromsø

 

Mer informasjon