Historisk arkiv

Politianalysen overlevert til Faremo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgsleder Arne Røksund overleverte i dag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Grete Faremo og utvalgsleder Arne Røksund ved dagens overrekkelse (Foto: JD)
Grete Faremo og utvalgsleder Arne Røksund ved dagens overrekkelse (Foto: JD) 
Se flere bilder på Flickr
 

Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalgsleder Arne Røksund overleverte i dag utredningen til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

– Vi har fått en svært grundig gjennomgang av norsk politi. Utvalget foreslår omfattende endringer. Jeg vil ha et sterkt tilstedeværende nærpoliti og vil derfor nå gå nøye gjennom analysen og vurdere alle forslag og høringsinnspill, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

 

Utvalgets egen pressemelding:

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte denne utviklingen.

Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den ene siden har ikke politiet nødvendige rammevilkår for å kunne styre, lede og utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. 

Utvalget anbefaler at det gjennomføres to reformer i norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform

Strukturreformen har som formål å styrke politiets innsats mot kjerneoppgavene, bygge robuste politidistrikter og sikre et lokalt politi med gode forutsetninger for å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Utvalget anbefaler:

  • å fokusere politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene.
  • at politiet organiseres i seks politidistrikter.
  • at den lokale strukturen styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder. 

Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen omfatter forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner. 

Utvalget er samlet om utredningen og de anbefalinger som fremmes. Utvalget har vært ledet av departementsråd Arne Røksund i Fiskeri- og kystdepartementet. For øvrig har utvalget bestått av avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet Frede Hermansen, departementsråd i Arbeidsdepartementet Ellen Seip, politidirektør Odd Reidar Humlegård, skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, professor ved Universitetet i Bergen Anne Lise Fimreite, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Marie Benedicte Bjørnland og lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett Monica Hansen Nylund.

Les utredningen

Se også