Høringsbrev

Høring – NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer».

Utredningen er avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 19. juni 2013 av et utvalg oppnevnt av departementet 8. november 2012. Utvalgs mandat var å gjennomføre en politianalyse, som skal danne grunnlag for en langsiktig plan for videreutvikling av etaten. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsning og mer effektiv ressursbruk i politiet.

Utvalgets utredning kan hentes fra regjeringens nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=7308

Justis- og beredskapsdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser til utredningen innen tirsdag 1. oktober 2013. En liste over høringsinstanser følger vedlagt.

Det bes om at høringsuttalelsene oversendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle andre underliggende/tilknyttede virksomheter og organer.

Med hilsen
Thor Arne Aass
ekspedisjonssjef

Aase Skjebstad
avdelingsdirektør