Historisk arkiv

Regjeringen vil gjennomføre en politianalyse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Jeg ønsker et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Derfor nedsetter regjeringen en arbeidsgruppe som skal analysere utfordringene i norsk politi.

Politianalysen skal leveres i en NOU innen juni 2013. Den skal være grunnlaget for en langsiktig plan for utvikling av politiet som skal presenteres i forslaget til statsbudsjett for 2014.

– Etter ett år som justis- og beredskapsminister har jeg en klar visjon for hvilken retning justissektoren må gå i. Målet er økt trygghet, bedre forebygging og mer tilgjengelige tjenester i justissektoren. Politianalysen er første skritt på veien, sier Faremo.

Analysegruppen skal ledes av Arne Røksund, departementsråd i Fiskeri- og kystdepartementet. Både han og gruppemedlem Frede Hermansen har bakgrunn fra arbeidet med Forsvarets langtidsplan. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland skal også delta i gruppen.

Analysegruppen skal blant annet vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Den må vurdere om sentrale administrative ressurser kan omdisponeres for å gi mer politikraft ute i distriktene. Den skal også vurdere hvilke endringer som kan gjøres for at politiets oppgaver kan løses bedre og mer effektivt.

– En forutsetning for analysen er at nærpolitiet styrkes. Lensmannskontorene og lokale politistasjoner og politiposter skal fortsatt være nervetrådene i det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende arbeidet, sier Faremo.

Arbeidsgruppen skal bestå av:

  • Arne Røksund, leder, Oslo
  • Frede Hermansen, Drøbak
  • Ellen Seip, Oslo
  • Odd Reidar Humlegård, Porsgrunn
  • Svein Ragnar Kristensen, Oslo
  • Anne Lise Fimreite, Bergen
  • Marie Benedicte Bjørnland, Sandefjord
  • Monica Hansen Nylund, Tromsø