Arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

Arbeidsgruppen bidro i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsområdet. Denne gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget. Arbeidsgruppen ble ledet av Johan Marius Ly, og deres rapport ble overrakt statsråd Mehl 16. juni 2023 .

Norge har over tid bygget opp et desentralisert brann- og redningsvesen, hvor lokalkunnskap og kort responstid har vært sentrale hensyn. Dette har vært og er viktig for beredskapen i hele landet. En landsdekkende organisering skal ligge fast.

Norge må ha et brann- og redningsvesen som er rustet for fremtiden, blant annet for å kunne håndtere klimaendringer. Valg vi gjør i dag har betydning for hvordan vi vil være i stand til å møte og håndtere langsiktige utfordringer og fremtidige hendelser og kriser. I møte med dagens og fremtidens utfordringer er det viktig å ta med de beste elementene i dagens ordninger og samtidig videreutvikle brann- og redningsarbeidet i Norge. Videreutviklingen av brann- og redningsvesenet skal ha et langsiktig perspektiv som er forankret i utfordringsbildet. Det er behov for mer kunnskap om utfordringsbildet, hva som er de fremtidige behovene i samfunnet og hvordan brann- og redningsvesenet kan møte disse behovene på best mulig måte. Brann- og redningsvesenet skal fortsatt skal være en kommunal oppgave, med en desentralisert struktur.  

For å sikre et brann- og redningsvesen som er i stand til å håndtere fremtidens utfordringer innen eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører skal arbeidsgruppen:

 1. Beskrive og vurdere sentrale utviklingstrekk som vil ha betydning for brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag i årene fremover, som evnen til å være til stede i hele landet, klimaendringer, teknologiutvikling, sosioøkonomiske forhold og den sikkerhetspolitiske situasjonen mv.

 2. Kartlegge og vurdere
  1. hvilke oppgaver brann- og redningsvesen utfører i dag
  2. dagens organisering, kapasiteter og kompetanse
  3. styrker og svakheter ved dagens brann- og redningsvesen, herunder samarbeidet og samvirket med de andre nødetatene (politi og helse)
  4. utviklingen i antall oppdrag, herunder oppdrag utført på vegne av andre nødetater
  5. utviklingen i kommunenes kostnader til brann- og redningsvesen.

 3. Foreslå løsningsmodeller som skal sikre at de samlede ressursene som brukes på brann- og redningsvesenet, brukes best mulig og i samhandling med andre nødetater og beredskapsaktører, for å møte fremtidens utfordringer og samfunnets behov. Løsningsmodellene skal være forankret i utfordringsbildet, brann- og redningsvesenets samfunnsoppdrag og behov for en helhetlig forebygging og beredskap, samt bruk av kapasiteter lokalt, regionalt og nasjonalt. Løsningene skal baseres på at brann- og redningsvesenet fortsatt skal ha kort responstid og god lokalkunnskap i hele landet.

 4. Gjøre rede for de økonomiske og administrative konsekvensene av de ulike forslagene til løsningsmodeller. Minst én av de alternative løsningsmodellene skal kunne gjennomføres innenfor en uendret budsjettramme.

 5. Ha dialog med berørte parter. Videre skal arbeidsgruppen holde seg orientert om avsluttet og pågående utredningsarbeid med betydning for oppdraget, som for eksempel totalberedskapskommisjonens arbeid.

 6. Gjennomføre arbeidet i tråd med utredningsinstruksen av 19. februar 2016, jf. særskilt instruksen kapittel 2.

 7. Levere sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juni 2023.

Leder:

 • Johan Marius Ly, avdelingsdirektør, avdeling for forebygging og sikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Øvrige medlemmer:

 

 • Janicke Larsen, brannsjef, Bergen brannvesen
 • Atle Festervoll, brannsjef, Lom og Sjåk brannvesen
 • Alonza Garbett, brannsjef, Vardø brann- og redningskorps
 • John Bjella, brannsjef, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS
 • Ketil Sivertsen, leder Trondheim Brannkorps Forening (Fagforbundet), leder Norsk Brann- og Redningsforum. Nåværende stilling: brannkonstabel (heltid) i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 • Torill Neset, kommunedirektør, Gjerstad kommune (Fra 2. januar 2023, seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap, KS)
 • Pia Farstad Von Hall, fagleder, Samfunnsbedriftene brann og redning
 • Marit Svensgaard, partner, Oslo Economics