Utvalg som har vurdert politiets fremtidige bevæpning

Utvalg som leverte sin utredning 29. mars 2017.

Utvalgets utredning

Bakgrunn

Med virkning fra 1. oktober 2013 endret Justis- og beredskapsdepartementet våpeninstruks for politiet slik at det ble obligatorisk at bilpatruljer som styres av eller rapporterer til distriktets operasjonssentral skal ha fremskutt lagring av våpen i kjøretøy. Praktiseringen av denne ordningen er foreløpig ikke evaluert.

Politiet var midlertidig bevæpnet fra 25.november 2014 til 3.februar 2016. Bakgrunnen for bevæpningen var et skjerpet trusselbilde. Bevæpning av norsk politi over et lengre tidsrom innebærer et avvik fra normalordningen med et ubevæpnet politi. Utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder endret trusselbilde, gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi. 

Mandat 

1) Evaluere og vurdere gjeldende bevæpningsmodell og perioden med midlertidig bevæpning

 1. Utvalget skal evaluere og vurdere ordningen med fremskutt lagring av enhånds- og tohåndsvåpen i politiets kjøretøy.
 2. Utvalget skal evaluere og vurdere erfaringer fra perioden med midlertidig bevæpning. 

2) Vurdere og anbefale fremtidige modeller for bevæpning av politiet

 1. Utvalget skal vurdere om politiet bør være permanent generelt bevæpnet.
 2. Utvalget skal vurdere om bevæpningen eventuelt bør differensieres etter tjenestens art, ved tjeneste på bestemte steder, eller for bestemte tjenestepersoner basert på innsatskategori.
 3. Utvalget skal vurdere fordeler og ulemper ved de ulike modellene og gi en anbefaling om fremtidig bevæpningsmodell. 

3) Øvrige vurderinger

 1. Utvalget må se hen til bevæpningspraksis og erfaring i andre relevante land.
 2. Utvalget skal i sine vurderinger av fremtidige bevæpningsmodeller se hen til kriminalitets- og samfunnsutviklingen, herunder endringer i trusselbildet.
 3. Utvalget må vurdere hvordan bevæpning påvirker politiets oppgaveløsning.
 4. Utvalget må se hen til relevant pågående utredningsarbeid i Politidirektoratet og på Politihøyskolen.

4) Generelt

 1. Utvalget skal klargjøre de økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag.
 2. Utvalget skal avholde minst to møter i løpet av utvalgsperioden med fagforeningene i politietaten, slik at disse kan komme med sine synspunkter. 

Utvalgets sammensetning og sekretariat 

Utvalget skal ha en leder som har en uavhengig rolle av politi- og påtalemyndighet. Øvrige medlemmer skal være representanter fra politiet, advokatene, forskermiljø på feltet og allmenheten.

Utvalgets sammensetning:

 • Pensjonist Anne Kari Lande Hasle, Oslo (leder)
 • Politiinspektør Kenneth Berg, Tønsberg
 • Pensjonist Anders Snortheimsmoen, Asker
 • Professor Liv Finstad, Oslo
 • Politimester Arne Jørgen Olafsen, Oppegård
 • Advokat Anette Vangsnes Askevold, Bergen

Utvalgets arbeid støttes av et sekretariat på to personer. Utvalget skal avgi sin utredning innen 15. mars 2017.

Om Bevæpningsutvalget

Opprettet: 2016

Opphørt: 2017

Type: Utvalg

Kontakt

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/utvalg-skal-vurdere-politiets-fremtidige-bevapning/id2501917/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skal endres. Innen 15. mars 2017 skal utvalget levere en offentlig utredning.

Full mandattekst Bevæpningsutvalget