NOU 2017: 9

Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

Utvalget har vurdert dagens bevæpningsordning for norsk politi og hvorvidt denne bør endres. Utvalget har sett hen til samfunns- og kriminalitetsutviklingen, endringer i trusselbildet, bevæpningsordninger i andre land og til erfaringer fra perioden med midlertidig bevæpning. Utvalget vektlegger verdiene i den norske polititradisjonen og løfter frem fire prinsipper for politiets makt- og våpenbruk: Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet. Utvalget legger frem anbefalinger knyttet til fremtidig bevæpningsmodell og til politiets makt- og våpenbruk forøvrig.

Les dokumentet