NOU 2017: 9

Politi og bevæpning — Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 27. mai 2016 ble det oppnevnt et utvalg som skulle evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skulle endres. Utvalget skulle også evaluere og vurdere perioden med midlertidig bevæpning.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 29. mars 2017

Anne Kari Lande Hasle (leder)

Anette Vangsnes Askevold

Kenneth Berg

Liv Finstad

Arne Jørgen Olafsen

Anders Snortheimsmoen

Geir Normann Valaker (administrativ leder)

Kristin Hellesø-Knutsen (faglig leder)

Jenny Maria Lundgaard

Espen Frøyland

Christopher Carlsen

Til dokumentets forside