Høring - NOU 2017:9 Politi og bevæpning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette ut Bevæpningsutvalgets utredning NOU 2017:9 Politi og bevæpning på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2017

Vår ref.: 16/2038

Bakgrunn

Med virkning fra 1. oktober 2013 endret Justis- og beredskapsdepartementet våpeninstruksen for politiet, slik at det ble obligatorisk at bilpatruljer som styres av eller rapporterer til distriktets operasjonssentral skal ha fremskutt lagring av våpen i kjøretøy.

Politiet var midlertidig bevæpnet fra 25. november 2014 til 3. februar 2016. Bakgrunnen for den midlertidige bevæpningen var et skjerpet trusselbilde. Bevæpning av norsk politi over et lengre tidsrom innebærer avvik fra normalordningen med et generelt ubevæpnet politi i Norge.

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, besluttet regjeringen å nedsette et utvalg for å utrede behovet for at politiet skulle være bevæpnet på generell basis. Det var også behov for å evaluere perioden med midlertidig bevæpning og ordningen med fremskutt lagring av våpen i kjøretøy.

Utvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 27. mai 2016 og overleverte sin utredning ved NOU 2017: 9 Politi og bevæpning- Legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet – den 29. mars 2017.

Utvalgets mandat

Utvalgets mandat er inntatt i utredningens kapittel 2. Utvalget skulle evaluere og vurdere ordningen med fremskutt lagring av enhånds- og tohåndsvåpen i politiets kjøretøy, evaluere og vurdere erfaringer fra perioden med midlertidig bevæpning, vurdere om politiet bør være permanent generelt bevæpnet, vurdere om bevæpning eventuelt bør differensieres etter tjenestens art, ved tjeneste på bestemte steder, eller for bestemte tjenestepersoner basert på innsatskategori, vurdere fordeler og ulemper ved ulike typer bevæpningsmodeller, og gi anbefaling om fremtidig bevæpningsmodell. Utvalget skulle se hen til bevæpningspraksis og erfaring i andre relevante land, vurdere hvordan bevæpning påvirker politiets oppgaveløsning og se hen til pågående utredningsarbeid i Politidirektoratet og på Politihøgskolen. I sin vurdering av fremtidig bevæpningsmodell skulle utvalget se hen til kriminalitets- og samfunnsutviklingen, herunder endringer i trusselbildet. Utvalget skulle også beskrive økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene. Det skulle avholdes minst to møter med fagforeningene i politietaten.

Utvalgets anbefalinger

Utvalgets flertall (fem av seks medlemmer) anbefaler videreføring av dagens bevæpningsmodell med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring). Flertallet anbefaler samme løsning på flyplasser, og at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig, slik at avstanden mellom tjenestepersonene og våpnene blir hensiktsmessig.

Utvalgets mindretall (ett medlem) foreslår en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson (fremskutt lagring på kropp). Denne bevæpningsmodellen vil også gjelde for tjenestepersoner ved flyplassene.

Et samlet utvalg anbefaler:

  • Iverksetting av en prøveordning med bruk av elektrosjokkvåpen.
  • Styrking av politidistriktenes operative kapasitet i form av en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
  • Systematisk registrering av politiets bruk av makt.
  • Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har benyttet skytevåpen i tjeneste.
  • At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.
  • Etablering av system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.
  • At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen.
  • Krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak våpeninstruksen fastsetter, ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning.
  • At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill til utvalgets forslag.

Frist for høringsuttalelse settes til 1. november 2017.

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Sissel Kofoed
avdelingsdirektør

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(EOS- utvalget)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

Økokrim

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Mediebedriftenes landsforening

Norges politilederlag

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Senter for Menneskerettigheter

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Tekna

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)