Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Tomtefestelovutvalget

Leverte sin innstilling 15. oktober 2013

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås. Utvalget er ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås, ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Utvalgets innstilling NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett ble levert 15. oktober 2013.

Om Tomtefestelovutvalget

Opprettet: 2013

Opphørt: 2013

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal utrede og legge fram forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf.EMDs dom 12.juni 2012. Utvalgets forslag skal også omfatte eventuelle nødvendige tilpasninger i øvrige bestemmelser som følge av endringene i forlengelsesesreglene samt nødvendige overgangsregler.