Tomtefestelovutvalget

Leverte sin innstilling 15. oktober 2013

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås. Utvalget er ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås, ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

Utvalgets innstilling NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett ble levert 15. oktober 2013.

 

Om Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus

Opprettet: 1967

Opphørt: 2010

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fra 2010 har Fylkesmannen ansvar for å oppnevne medlemmer til Kontrollkommisjonen. Kommisjonen faller derfor ikke lenger inn under denne databasens ansvarsområde.