Cruiseutvalget

Utvalget har sett på beredskapsmessige utfordringer knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann. Utredningen ble levert 23. februar 2022.

Cruiseutvalgets mandat:

Norge er en unik kyststat. Skjærgård, fjorder, nordlys og et arktisk klima i nord gjør oss attraktive for cruisetrafikk. Samtidig har vi en krevende og værhard kyst. Klimatiske forhold, lange avstander og mørketid gir særlige utfordringer jo lenger nord vi kommer.

Redningsaksjonen på Hustadvika med "Viking Sky" 23. mars 2019 viste hvor alvorlig det kan bli når det oppstår motorhavari på et cruiseskip nær land, i sterk pålandsvind og grov sjø. Hendelsen var nær ved å få katastrofale følger. Dette, kombinert med det faktum at vi står overfor en økning i cruisetrafikk i våre farvann, gjør at næringen og samfunnet for øvrig må ha et bevisst forhold til risikoen som følger av økende aktivitet.

Den offentlig organiserte redningstjenesten i Norge fungerer godt, og tilliten til tjenesten er høy. Det finnes betydelige offentlige, private og frivillige ressurser som jobber godt sammen under ledelse av hovedredningssentralen i Bodø og på Sola. En alvorlig hendelse med et cruiseskip kan samtidig ha et omfang og en kompleksitet som vil sette den norske redningsberedskapen på en alvorlig prøve.

Redningsberedskap i Norges kyst- og havområder er krevende og reiser spørsmål til hvilke krav som kan stilles til den enkelte aktørs ansvar for sin egen sikkerhet. Det vil ikke være realistisk å dimensjonere en offentlig redningstjeneste som kan håndtere enhver hendelse. Det er derfor viktig å legge vekt på forebyggende innsats gjennom risikoreduserende tiltak som kan forhindre at ulykker skjer. Det må være en forutsetning at cruisenæringen selv iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle ulykker. Det ligger et betydelig ansvar hos hver enkelt skipper, reder og eier.

Hva Norge som kyststat og stor skipsfartsnasjon med lange maritime tradisjoner gjør og ikke gjør, er gjenstand for internasjonal oppmerksomhet. Utvalget skal vurdere sjøsikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til cruisetrafikk i Norges farvann og tilgrensede havområder. Risikoreduserende tiltak og cruisenæringens eget ansvar for forebygging og beredskap skal vektlegges. Nytten av tiltakene skal avveies mot kostnader, med et særlig fokus på tiltak og anbefalinger som bedre kan utnytte eksisterende ressurser. I sitt arbeid skal utvalget se hen til Norges ansvar og rolle i internasjonalt og regionalt samarbeidet om søk og redning.

Utvalget skal innhente innspill fra, og ha dialog med, berørte aktører både i privat og offentlig sektor. Utvalget kan be om særskilte delutredninger fra eksperter på enkeltområder.

Den statlige slepeberedskapen har vært grundig utredet tidligere, og skal ikke utredes.

Utvalget skal utrede følgende:

  1. Utvalget skal kartlegge og beskrive omfanget av dagens cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensede havområder, samt skissere fremtidige utviklingstrekk.
  2. Utvalget skal drøfte de beredskapsmessige utfordringene som cruisetrafikken bringer med seg. Det innebærer en kartlegging av evne til å koordinere og håndtere alvorlige hendelser med cruiseskip, inkludert å håndtere evakuerte personer.
  3. Utvalget skal foreslå tiltak til hvordan cruisenæringen selv kan bidra til å opprettholde, forbedre og dimensjonere sin beredskap. Det vil innebære en vurdering av risiko og risikoreduserende tiltak, som for eksempel vær- og sesongbegrensninger, seilingsleder, passasjerbegrensninger og andre beredskapsmessige tiltak. Det skal legges vekt på forebyggende tiltak som er praktisk, organisatorisk og folkerettslig mulig å gjennomføre.
  4. Utvalget skal drøfte hvilke målsettinger som ivaretar et tilstrekkelig beredskapsnivå, og komme med anbefalinger om hvilke tiltak som kan vurderes for å oppnå disse målsettingene.
  5. Utvalget skal skaffe seg oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag og sammenfatte på en oversiktlig måte de anbefalingene som finnes når det gjelder cruisetrafikk og forebyggende tiltak. Dette innebærer blant annet å ta hensyn til relevante evalueringer, øvelser, utredninger og rapporter.
  6. Utvalget skal gjøre seg kjent med hvordan øvrige arktiske kyststater utvikler forebyggende tiltak og hvilke tilpasninger de iverksetter for å håndtere økende cruisetrafikk. Utvalget skal vurdere mulighetene for læring og erfaringsoverføring til norske forhold.
  7. Vurderingen av risikoreduserende tiltak skal gjennomføres som en samfunnsøkonomisk analyse, der nytten ved de ulike tiltakene og de foreslåtte målene avveies mot kostnadene. Administrative, økonomiske og andre vesentlige konsekvenser ved tiltakene skal utredes og fremgå av utredningen i samsvar med Utredningsinstruksen – Instruks om utredning av statlige tiltak (2016), kapittel 2. Minst ett forslag skal legge dagens kostnadsnivå til grunn.
  8. Dersom det er behov for avklaringer eller å gjøre mindre endringer i mandatet så skal utvalget ta dette opp med Justis- og beredskapsdepartementet som kan beslutte disse.
  9. Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet 18 måneder etter at utvalget er oppnevnt.