Historisk arkiv

Regjeringens cruiseutvalg er klart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringens utvalg for å se på beredskapsmessige utfordringer knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann er klart.

– Cruisetrafikken har økt de senere år, både på Svalbard og langs fastlandskysten. En alvorlig hendelse med et cruiseskip med mange passasjerer representerer en særlig utfordring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Viking Sky-hendelsen minnet oss alle på det enorme omfanget en alvorlig hendelse med et cruiseskip kan ha. Det er derfor behov for å gjennomføre en grundig utredning for å kartlegge utfordringene og beredskapen for cruisetrafikk langs norskekysten og på Svalbard, sier Mæland videre.  

Utvalget, som skal ledes av sysselmann Kjerstin Askholt, får også i oppgave å kartlegge og beskrive omfanget av dagens cruisetrafikk, samt skissere fremtidige utviklingstrekk. De ti utvalgsmedlemmene skal videre se på Norges evne til å koordinere og håndtere en alvorlig hendelse med et cruiseskip, samt å vurdere evnen til å håndtere et stort antall skadde og uskadde evakuerte personer på land.

Utvalget skal spesielt legge vekt på risikoreduserende tiltak og foreslå hvordan cruisenæringen selv kan bidra til å opprettholde, forbedre og dimensjonere sin beredskap.

Utvalget skal skaffe seg oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag og sammenfatte på en oversiktlig måte de anbefalingene som finnes når det gjelder cruisetrafikk og hendelser de siste årene. Utvalget skal også gjøre seg kjent med hvordan øvrige arktiske kyststater utvikler forebyggende tiltak og hvilke tilpasninger de iverksetter for å håndtere cruisetrafikk. Utvalget skal vurdere mulighetene for læring og erfaringsoverføring til norske forhold.

Cruiseutvalget skal levere sin innstilling innen 19. desember 2021.

Utvalget består av:

Leder:
Sysselmann Kjerstin Askholt, Longyearbyen

Medlemmer:
Vice President Expedition Karin Strand, Bergen

Professor Odd Jarl Borch, Bodø

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, Hareide

Senioringeniør Jan Reinert Vestvik, Haugesund

Pensjonist Ottar Haugen, Tønsberg

Professor Ingrid Bouwer Utne, Trondheim

Direktør Frigg Jørgensen, Tromsø

Operativ redningsinspektør Tore Wangsfjord, Bodø

Generalsekretær Rikke Lind, Nesodden