Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste

Utvalg som leverte sin rapport 3. desember 2012

 

Mandat 

Det nedsettes en evalueringsgruppe som skal:

  1. vurdere om PSTs interne organisering - både ved DSE og det enkelte politidistrikt -, arbeidsprosesser og interne prioriteringer er hensiktsmessige i forhold til tillagte oppgaver
  2. vurdere om PSTs ansatte besitter rett faglig kompetanse og om det er en hensiktsmessig vekting mellom de ulike fagmiljø
  3. vurdere om PSTs utnyttelse av egne ressurser er optimal
  4. så langt som mulig foreta en sammenlikning mellom PST og en annen nordisk sikkerhetstjeneste vurdert opp mot nasjonalt trusselbilde, oppgaver, oppgaveløsning og økonomiske rammer de fem siste år
  5. på denne bakgrunn samlet vurdere om PST har tilstrekkelige ressurser sett i forhold til den aktuelle trusselsituasjon.

PSTs legale grunnlag skal ikke gjennomgås.

Den eksterne gjennomgangen skal foretas med de begrensinger som er nødvendig for å beskytte PSTs kilder, kapasiteter og samarbeidspartnere. Gruppen må selv velge hensiktsmessige metoder for å kunne gjennomføre evalueringen. PST skal bistå med grunnlagsmateriale og annen informasjon etter behov.

Gruppen skal avgi en ugradert rapport innen 01.12.2012, og gi anbefalinger om forbedringstiltak i prioritert rekkefølge.