Evaluering av kontrollmekanismene for politiet m.m.

Leverte sin rapport 12.05.2009

Utvalget skal undersøke om Justisdepartementets og Stortingets forutsetninger for opprettelsen av Spesialenheten for politisaker er oppfylt

Mandat – (revidert juni 2008)

 

I forbindelse med behandlingen av forslag om lovendringer for ny organisering av et eget etterforskningsorgan for politiet og påtalemyndigheten (Innst. O. nr. 15 (2003 – 2004) uttalte Justiskomiteen:

”Komiteen viser til at politiet er gitt stadig flere metoder for å oppklare kriminalitet. Politiet er gitt større mulighet for å anvende tvangs- og maktmidler. Komiteen innser at fremtidens kriminalitetsutvikling vil kreve ytterligere metoder og maktmidler for å kunne demme opp for kriminalitet. Dette fordrer at kontrollapparatet overfor politiets virksomhet er effektivt, uavhengig og at det har tillit i befolkningen. Slik vil et effektivt kontrollapparat i seg selv være en viktig faktor for å styrke politiets rolle.”

På denne bakgrunn ble Spesialenheten for politisaker opprettet 1.1.2005, jf lov av 5. mars 2004 nr 13. I forarbeidene til loven, Ot. Prp. nr. 96 (2002 – 2003) og Innst. O. nr. 15 (2003 – 2004) uttrykker Stortinget videre et ønske om en smidig, rasjonell og effektiv landsdekkende organisasjon som kan sikre god kvalitet på etterforskningen av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. I tillegg ba Stortinget Regjeringen gi regler om behandlingen av klagesaker på embets- og tjenestemenn i politi og påtalemyndighet slik at kritikkverdige forhold i politiet kan følges opp og endres. En slik klageordning trådte i kraft 16.1.2006. Stortinget understreket nødvendigheten av et kontrollapparat som har tillit i befolkningen.

Regjeringen ønsker nå en gjennomgang og en vurdering av Spesialenheten for politisaker og den administrative klageordningen i politiet, hver for seg og samlet, for å belyse i hvilken grad en har lykkes med å nå målene som er gitt av Stortinget.

Med bakgrunn i den senere tids kritikk av politiet i forbindelse med pågripelser/innbringelser, ser regjeringen i tillegg et behov for en nærmere gjennomgang og vurdering av politiets rutiner og praksis.

1. Gjennomgang av Spesialenheten for politisaker
Utvalget skal undersøke om Justisdepartementets og Stortingets forutsetninger for opprettelsen av Spesialenheten er oppfylt.

Undersøkelsen skal omfatte enhetens organisering, herunder dens dimensjonering, regionale organisering, kompetansesammensetning, forholdet mellom fast ansettelse og verv. Videre skal enhetens arbeidsmetoder, saksbehandlingsrutiner, saksbehandlingstid gjennomgås.

På dette grunnlaget skal utvalget vurdere om det er sider ved organiseringen eller virksomheten som hindrer eller fremmer en god oppgaveløsning i tråd med intensjonene.

2. Gjennomgang av klageordningen i politiet
Utvalget skal vurdere om dagens klageordning i politi- og lensmannsetaten oppfyller de mål for en klageordning som er oppstilt av Stortinget, jf Innst. O. nr. 15 (2003 – 2004). Utvalget skal vurdere om ordningen er innrettet slik at kritikkverdige forhold kan bli fulgt opp og endret på en tilfredsstillende måte.

3. Gjennomgang av enkeltsaker som bakgrunn for vurderingene
Utvalget skal som bakgrunn for sine vurderinger gjennomgå den tilgjengelige statistikk over antall anmeldelser og klager registrert ved Spesialenheten og i politiet og gjøre seg kjent med alle sakstyper. Utvalget skal videre gjennomgå et representativt utvalg saker hos Spesialenheten og fra klageordningen for politiet som ledd de vurderinger som er nevnt i punkt 1 og 2.

Av hensyn til uskyldspresumpsjonen og påtalemyndighetens uavhengighet skal utvalget ikke overprøve den konkrete etterforsking eller om det er truffet riktige påtaleavgjørelser. Når det gjelder gjennomgang av klagebehandlede saker i politiet er det saksbehandlingen, og ikke den konkrete skjønnsutøvelse og undersøkelse som skal gjennomgås.

4. En samlet vurdering av kontrollmekanismene for politiet
Utvalget skal vurdere samvirket mellom Spesialenheten for politisaker og klageordningen i politiet, både formelt og praktisk. Utvalget skal belyse hvorvidt de formelle rammene for de to ordningene samlet sett legger til rette for tilfredsstillende og tillitvekkende håndtering av anmeldelser av og klager på polititjenestemenn og ansatte i påtalemyndigheten. Utvalget må vurdere blant annet om vi har gode nok systemer for å sørge for at sakene kommer i ”riktig spor” og formidling av den ene ordningen til den andre.

Dersom utvalget kommer til at det er svakheter ved ordningene, som system eller gjennom praktisk anvendelse, må disse identifiseres, beskrives og årsakene om mulig angis. Dersom det avdekkes et forbedringspotensial, skal utvalget også legge fram forslag til tiltak.

Utvalget skal vurdere om Spesialenheten for politisaker og øvrige aktører som håndterer disse sakene kommuniserer med offentligheten på en god måte. I denne sammenhengen må utvalget blant annet se på politiledernes rolle i kommunikasjonen med media og publikum. Utvalget bes gi anbefalinger på hva som bør gjøres for å opprettholde og bedre tilliten til ordingene og hva som kan gjøres for å øke publikums forståelse for kontrollsystemene, deres sammenheng, virkemåte og legitimitet, herunder vurdere mulighetene for økt åpenhet og meroffentlighet.

5. Erfaringer fra andre land
Utvalget må i forbindelse med sine vurderinger se hen til tilsvarende ordninger i land det er naturlig å sammenligne seg med.

6. Politiets rutiner og praksis ved pågripelser og innbringelser
Utvalget skal vurdere om politiets rutiner og praksis ved pågripelser, innbringelser og bruk av politiarrest er tilfredsstillende, og om polititjenestemennene får hensiktsmessig og tilstrekkelig opplæring. Disse vurderingene skal gjøres i lys av erfaringer fra andre land. Det skal i tillegg vurderes hvorvidt kontrollmekanismene for politiet evner å fange opp eventuelle lovbrudd eller kritikkverdige forhold knyttet til pågripelser, innbringelser og politiarrest.

Utvalget kan engasjere uavhengige eksperter for å gjennomføre de undersøkelser som er nødvendige og for å innhente og bearbeide informasjon fra andre land.

7. Kontakt med berørte personer og organisasjoner
Utvalget skal innenfor sitt mandat innhente synspunkter fra interesseorganisasjoner innenfor og utenfor politiet.

Utvalget skal for øvrig være oppmerksom på at regjeringen har besluttet at det i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal igangsettes en bred og systematisk kartlegging av hvordan den faktiske situasjonen er når det gjelder diskriminering av personer med innvandrerbakgrunn i statlig sektor og hva som gjøres for å bekjempe diskriminering.

8.  Økonomiske og administrative konsekvenser m.m.
Utvalget skal klargjøre de økonomiske og administrative konsekvensene av de forslagene som presenteres.

Utvalget skal presentere sitt arbeid i en rapport innen 1. april 2009.

Utvalgets medlemmer
Professor Liv Reidun Finstad, utvalgsleder
Lagdommer Ivar Danielsen, utvalgsmedlem
Professor Dag Ingvar Jacobsen, utvalgsmedlem
Rådgiver Juan Pablo Orieta, utvalgsmedlem
Statsadvokat Ellen Katrine Hætta, utvalgsmedlem

Kontaktinformasjon
Utvalget som skal evaluere kontrollmekanismene for politiet
Møllergata 16
0179 Oslo

For spørsmål eller innspill kontakt utvalgssekretær/rådgiver Ingvild Nordang, tlf. 22 24 54 83, e-post ingvild.nordang@gmail.com