Historisk arkiv

Justisminister Knut Storberget: - Politiets tillit må bevares

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

- Norsk politi nyter stor tillit i befolkningen. Dette er noe vi må forvalte med varsomhet og sørge for at etaten tar vare på. Derfor ønsker regjeringen å oppnevne et utvalg for å evaluere kontrollen av politiet, sier justisminister Knut Storberget.

Justisminister Knut Storberget og utvalgslederen, professor Liv Finstad.

Justisminister Knut Storberget og utvalgslederen, professor Liv Finstad.

Hør Storberget presentere utvalgets mandat her (mp3)

- Norsk politi nyter stor tillit i befolkningen. Dette er noe vi må forvalte med varsomhet og sørge for at etaten tar vare på. Derfor ønsker regjeringen å oppnevne et utvalg for å evaluere kontrollen av politiet, sier justisminister Knut Storberget.

Utvalget skal vurdere Spesialenheten for politisaker og den administrative klageordningen i politiet, hver for seg og samlet.  Med bakgrunn i kritikk av politiet i forbindelse med enkelte pågripelser, vil utvalget også gjennomgå og vurdere politiets rutiner og praksis på området. Som et grunnlag for vurderingene vil et representativt utvalg av enkeltsaker bli gjennomgått.

- Vi må sikre at vi har et kontrollapparat som er effektivt, uavhengig og har tillit i befolkningen. Samtidig må det være god kvalitet på etterforskning av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, sier Storberget.

Eventuelle svakheter ved dagens system må identifiseres, beskrives og årsakene angis. Dersom det avdekkes et forbedringspotensial, skal utvalget også legge fram forslag til tiltak. Utvalget ledes av Liv Finstad, professor ved Universitetet i Oslo, og skal være ferdig med sitt arbeid innen 31. desember 2008.

Mandat:

  • gjennomgå Spesialenheten for politisaker for å undersøke om forutsetningene for opprettelsen er oppfylt, herunder gå gjennom organisering, dimensjonering, arbeidsmetoder, saksbehandlingsrutiner, saksbehandlingstid samt uavhengighetsaspektet.
  • gjennomgå klageordningen for politiet, blant annet for å vurdere om ordningen er innrettet slik at kritikkverdige forhold i etaten kan bli fulgt opp og endret på en tilfredsstillende måte.
  • se på samvirket mellom Spesialenheten for politisaker og klageordningen i politiet, både formelt og praktisk, herunder vurdere om aktørenes kommunikasjon med offentligheten håndteres på en god måte. Utvalget skal utarbeide forslag til tiltak for å opprettholde eller bedre tilliten til ordningene og for å øke publikums forståelse for kontrollsystemene og deres sammenheng.
  • vurdere hvorvidt politiets rutiner og praksis og opplæring knyttet til pågripelser, innbringelser og bruk av politiarrest er tilfredsstillende samt vurdere om kontrollmekanismene fanger opp eventuelle lovbrudd eller kritikkverdige forhold knyttet til slike situasjoner.

Utvalget har følgende medlemmer:

Liv Finstad (leder), Professor, Universitetet i Oslo
Ivar Danielsen, Lagdommer i Agder Lagmannsrett
Ellen Katrine Hætta, Statsadvokat, Statsadvokatembetet Troms og Finnmark
Dag Ingvar Jacobsen, Professor, Universitetet i Agder
Juan Pablo Orieta, Rådgiver, Tollregion Oslo og Akershus.