Historisk arkiv

Spesialenheten er evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Politiet har tatt mange positive initiativ de siste årene for å forebygge tragiske og uønskede hendelser. Samtidig er det ikke gode nok rutiner og systemer for å lære av feil. Det er blant konklusjonene i Finstad-utvalgets utredning som i dag ble overlevert statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

Utvalgsleder Liv Finstad og statssekretær Astri Aas-Hansen.

Utvalgsleder Liv Finstad og statssekretær Astri Aas-Hansen.

 
Hør utdrag av Liv Finstads presentasjon av rapporten

Politiet har tatt mange positive initiativ de siste årene for å forebygge tragiske og uønskede hendelser. Samtidig er det ikke gode nok rutiner og systemer for å lære av feil. Det er blant konklusjonene i Finstad-utvalgets utredning som i dag ble overlevert statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

I mars 2008 oppnevnte Justisdepartementet et utvalg som skulle evaluere kontrollmekanismene for politiet. Utredningen ”Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring” kommer med flere forslag til forbedringer både når det gjelder politiet og Spesialenheten for politisaker. Professor Liv Finstad har ledet arbeidet.

Utvalgets egen pressemelding:

Utredningen viser at politidistriktene i varierende grad bruker avgjørelser fra Spesialenheten for politisaker for å forebygge tragiske og uønskete hendelser. Hendelsesstyrt og reaktiv kontroll blir i for liten grad brukt som nasjonal erfaringslæring. Utvalget foreslår at Politidirektoratets rolle og ansvar i erfaringslæringen styrkes. 

Utvalget har evaluert både politiet og Spesialenheten som tillitsgivere, og fremmer en rekke endringsforslag. Utvalget foreslår blant annet at den norske ”tosporsordningen”, som innebærer at klager på kritikkverdig tjenesteutøvelse sendes direkte til politiet og anmeldelser direkte til Spesialenheten, erstattes av en ny ordning: Alle politiklager skal først til Spesialenheten. Deretter avgjør Spesialenheten om anklagen skal etterforskes av enheten eller behandles av politiet som klagesak. Dette vil løse et hovedproblem som utvalget peker på, at den norske ”tosporsordningen” ikke er tilstrekkelig uavhengig av politiet. 

Evalueringen gir et positivt bilde av Spesialenheten som tillitsgiver i forhold til uavhengighet, effektivitet og kvalitet. Spesialenheten er en faglig kompetent, engasjert og profesjonell 4-åring, men også organisatorisk sårbar og underdimensjonert. Utvalget anbefaler at Spesialenhetens praktiske og kulturelle uavhengighet av politiet styrkes, blant annet at nyansatte som kommer direkte fra politiet har tre måneders lønnet karantene og i denne perioden gjennomfører ekstern hospitering i en virksomhet som er relevant for Spesialenhetens menneskerettighetsforpliktelser og samfunnsdialog. 

Utvalget konkluderer med at politiets klagesaksbehandling må bli bedre. Selv om det finnes mange eksempler på god klagesaksbehandling, er det helt nødvendig med en mer enhetlig og kvalitativt bedre saksbehandlingspraksis på landsbasis. Utredningen viser bl.a. at politiet bare i 13 % av klagesvarene opplyser at klager kan bringe politiets avgjørelse til Politidirektoratet for ny vurdering. Evalueringen peker også på at politimestrenes rolle i klagesaksbehandlingen må bli tydeligere. 

- Politiet har tatt mange positive initiativ i de siste årene for å forebygge tragiske og uønskete hendelser. Det er ingen tvil om at Eugene Ejike Obioras død har ført til endringer blant annet når det gjelder opplæring. Opprettelsen av arresttilsynene er et annet viktig eksempel på profesjonalisering av politiets forebyggende intern kontroll. Likevel mener utvalget det er et forbedringspotensial, sier utvalgets leder Liv Finstad.

Kontaktperson:
Utvalgsleder, professor Liv Finstad, 920 14 792.