Datakrimutvalget - levert 12. februar 2007

Datakrimutvalget foreslår flere nye lovreguleringer som rammer ulike typer datakriminalitet - blant annet nye straffebud mot informasjons- og datatyveri, til vern av datasystemers pålitelighet og funksjonalitet, mot søppelpost (spam), identitetsmisbruk og kontomisbruk.

Utvalgets delutredning II (NOU 2007:2) knytter seg til det pågående arbeidet med ny straffelov. Utvalget foreslår et eget kapittel om ”Vern av data, databasert informasjon og datasystemer”. Reglene skal gi et sterkere vern av data enn det som gjelder i dag, og understøtte samfunnets behov for pålitelige datasystemer. Lovforslaget inneholder mange bestemmelser der blant annet følgende antas å ha størst betydning:

  • Straffebud om informasjons- og datatyveri, og om etterfølgende befatning med slikt straffbart utbytte (”informasjonsheleri”).
  • Straffebud som verner om datasystemers pålitelighet og funksjonalitet. Dette er regler om ulovlig tilgang til og ulovlig bruk av datasystem, uberettiget endring og sletting av data, befatning med datavirus, og driftshindring, dvs. handlinger som setter datasystem ut av funksjon (såkalt tjenestenekt).
  • Straffebud som rammer handlinger som står i nær tilknytning til de ovennevnte; elektronisk kartlegging av datasystem, rettsstridig utplassering av utstyr m.v. i tilknytning til datasystemer (for eksempel for å fange opp pinkoder som tastes inn på minibank), anskaffelse og spredning av passord m.v. Et flertall går også inn for å straffe befatning med utstyr og programvare som er særlig egnet til å krenke data eller datasystemer.
  • Straffebud mot spam (søppelpost), identitetsmisbruk ved elektronisk kommunikasjon og kontomisbruk, dvs. misbruk av en databasert konto som tilhører en annen.

Lovforslaget innebærer en samordning av flere beslektede bestemmelser i straffeloven og åndsverkloven. Det gjelder blant annet beskyttelse og distribusjon av digitaliserte åndsverk, informasjonssamfunnstjenester og andre data.

Utvalget har vurdert om det er behov for et straffebud som forbyr fornektelse, minimalisering eller positive ytringer om krigsforbrytelser eller andre forbrytelser mot menneskeheten, jf. datakrimkonvensjonens tilleggsprotokoll (ETS 189) artikkel 6. Utvalget anbefaler ikke å innføre et slikt straffebud, og tilrår at Norge reserverer seg mot denne konvensjonsforpliktelsen.

Dessuten foreslås noen regler som tar sikte på å effektivisere sanksjonsbruken, særlig inndragning av data og av retten til å ha en konto på et datasystem eller en internettjeneste. Et mindretall foreslår en bestemmelse om filtrering av nettsteder med innhold det er straffbart å tilby i Norge.

Utvalget har vært i virksomhet siden januar 2002 og avga første delutredning i 2003 (NOU 2003: 27). Arbeidet tar sikte på å oppdatere lovgivningen innen strafferett og straffeprosess med tanke på utviklingstrekk forårsaket av datateknologien, og å påse at lovgivningen er i samsvar med internasjonale forpliktelser på området. I delutredning I redegjorde utvalget for nødvendige lovtilpasninger som følge av datakrimkonvensjonen (Europarådets konvensjon 185 av 8. november 2001). Lovendringene ble gjennomført i 2005.

Utvalget har vært ledet av sorenskriver Knut Rønning. Øvrige medlemmer av utvalget har vært advokat Birthe Taraldseth, statsadvokat Jenny Sellæg, forsker Svein Willassen, rådgiver Christian With/seniorrådgiver Hanne P. Gulbrandsen og underdirektør Christina Christensen.