Arbeidsgruppe som så på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Arbeidsgruppe som avga sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet 27. januar 2020.

Sammensetning

 • Fungerende lovrådgiver Signe Christophersen,
  Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
 • Seniorrådgiver Oda Stensrud,
  Finanstilsynet (sekretær)
 • Seniorrådgiver Paal Bjønness,
  Forbrukerrådet
 • Advokat Carl Flock,
  Finans Norge
 • Leder Hanne Riksheim,
  Virke inkasso lovutvalg

 

MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE SOM SKAL SE PÅ NÆRMERE ANGITTE PROBLEMSTILLINGER OM INKASSOLOVEN

(Oppdatert etter utvidelsen av mandatet 3. januar 2019)

1.   Bakgrunnen for oppnevningen av arbeidsgruppen

Lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkasso (inkassoloven) trådte i kraft 1. oktober 1989 og regulerer den utenrettslige inkassovirksomheten. Loven omfatter både inndrivning av egne krav (egeninkasso) og inndrivning av krav for andre (fremmedinkasso). Inkassoloven bygger på en vanskelig balansegang mellom hensynet til en effektiv innfordring på den ene siden, og hensynet til rettssikkerhet for skyldneren på den andre siden.

Tiden er nå moden for en gjennomgåelse av enkelte problemstillinger knyttet til inkassoloven. Måten inkassovirksomhet drives på i dag, er annerledes enn da inkassoloven ble til. En forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet krever gode risikostyrings- og internkontrollsystemer. Det er blant annet behov for å se nærmere på reglene om organiseringen av inkassovirksomheten og kravene som stilles til bevillingshaveren. Arbeidsgruppen skal se på nærmere angitte problemstillinger som har betydning for en forsvarlig utøvelse av inkassovirksomhet.

Arbeidsgruppen skal utrede og fremme forslag om de nærmere angitte problemstillingene i punkt 2. Arbeidsgruppen skal foreslå endringer i gjeldende lov og forskrift. Det kan foreslås endringer i andre bestemmelser enn dem arbeidsgruppens mandat direkte gjelder, dersom dette er nødvendig for å sikre god sammenheng i loven.

2.   Spørsmål arbeidsgruppen skal utrede og fremme forslag om

Arbeidsgruppen skal se på reglene om organisering av og ansvar for inkassovirksomheten, og eventuelt foreslå endringer i disse. Særlig skal arbeidsgruppen se nærmere på fordelingen av ansvar for risikostyring, internkontroll og faglig ansvar for inkassovirksomheten.

Arbeidsgruppen skal utrede om det bør stilles andre kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling enn dagens krav, og eventuelt komme med forslag til slike regler. Særlig skal arbeidsgruppen utrede om det skal stilles krav om utdanning og etterutdanning for inkassobevillingshavere. Arbeidsgruppen kan vurdere om det bør gjelde egne kompetanse- eller egnethetskrav for faktiske ledere, løsrevet fra kravene til innehavere av personlig inkassobevilling.

Arbeidsgruppen skal se nærmere på reglene om dekning av kostnader ved utenrettslig inndriving i inkassoloven og inkassoforskriften, og eventuelt foreslå endringer i disse. Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere om maksimalsatsene ved utenrettslig inndrivning fungerer etter sin hensikt, og se nærmere på nødvendighetskravet. Arbeidsgruppen skal også se på om utformingen av reglene kan gjøres enklere.

Arbeidsgruppen skal se på inkassoselskapenes adgang til å kreve gebyrmessig kostnadsdekning ved rettslig inndriving, jf. tvisteloven § 6-13 og forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved tvangsfullbyrdelse.

Arbeidsgruppen skal utrede om grensen mellom egen- og fremmedinkasso bør lov- eller forskriftsreguleres, og eventuelt komme med forslag til slike regler. Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan grensedragningen får betydning for inndrivelse av konserninterne krav. Arbeidsgruppen kan vurdere om denne problemstillingen kan løses gjennom et krav om uavhengighet for inkassoforetaket.

Arbeidsgruppen skal se på reglene om klientmiddelbehandling hos inkassoforetak og eventuelt foreslå endringer i disse.

Arbeidsgruppen skal utrede om kravet til god inkassoskikk bør presiseres nærmere, og eventuelt komme med forslag til slik regulering. Arbeidsgruppen kan se på mulighetene for å presisere kravet i forskrift.

Arbeidsgruppen skal se på adgangen til utkontraktering av arbeidsoppgaver fra inkassoforetak og vurdere om det bør gis nærmere regler om dette.

Arbeidsgruppen skal vurdere om det er behov for regler om behandling av personopplysninger i inkassovirksomhet, og eventuelt komme med forslag til slik regulering.

Arbeidsgruppen skal vurdere om det bør gis hjemmel i inkassoloven for å ilegge andre typer administrative sanksjoner enn i dag, og eventuelt utforme forslag til slike bestemmelser. Bestemmelsene bør utformes i tråd med anbefalingene i Prop. 62 L (2015–2016) Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.). Videre skal arbeidsgruppen vurdere om de gjeldende bestemmelsene i inkassoloven om administrative sanksjoner bør endres i tråd med anbefalingene i Prop. 62 L (2015–2016), og eventuelt foreslå endringer.

3.   Avslutning

Utvalget skal utforme sitt lovforslag i tråd med Justisdepartementets veiledning Lovteknikk og lovforberedelse (2000), jf. utredningsinstruksen punkt 4-1.

Arbeidsgruppens forslag skal utredes i samsvar med utredningsinstruksen kapittel 2.

Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. januar 2020.