Voldtektsutvalget

– innstilling levert 24. januar 2008

Regjeringen har oppnevnt et eget voldtektsutvalg som skal foreslå tiltak for å bedre situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt voldtekt og annen seksualisert vold. Utvalget ledes av Rita Sletner, og er bredt sammensatt med representanter fra politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, advokater, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og selvhjelpsgrupper. Voldtektsutvalget skal levere sin innstilling innen februar 2008.

Bakgrunn:

I fjor ble mellom 15 til 20 voldtekter og voldtektsforsøk anmeldt hver uke, 904 anmeldelser totalt. Det er trolig store mørketall. I Danmark regner man med at bare en av fire voldtekter anmeldes. Antall anmeldelser og anmeldte saker som ender i fellende dom, er lav. Helsetjenestetilbudet til voldtatte varierer i kvalitet, innhold og organisering rundt om i landet. Undersøkelser viser blant annet at enkelte grupper sjelden oppsøker hjelpeapparatet, at risikoen for voldtekt er særlig høy for tenåringer og øker med bruk av rusmidler. Mange helseplager kan også spores tilbake til traumatiske opplevelser knyttet til vold og overgrep.

Mandat:

Voldtektsutvalget skal foreslå tiltak som kan bedre situasjonen for kvinner og menn som har blitt utsatt voldtekt og annen seksualisert vold.  Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre, leder utvalget som skal:

 • Identifisere faktorer som bidrar til at voldtekt ikke anmeldes, og foreslå tiltak og strategier for å øke anmeldelseshyppigheten i voldtektssaker.
 • Vurdere hvorvidt og hvordan tilrettelagt indirekte og direkte dialog mellom den voldtektsutsatte og gjerningspersonen kan være et virkemiddel i den voldtektsutsattes rehabiliteringsprosess, både som et tilbud i tillegg til rettslig behandling og som et tilbud til den som ikke ønsker en rettslig behandling.
 • Kartlegge hvordan det offentlige apparatet møter ofre for voldtekt, herunder gi en vurdering av i hvilken grad dagens tilbud ivaretar det samlede behov for bistand denne gruppen har.
 • Vurdere situasjonen for voldtektsutsatte kvinner og menn med ulike funksjonshemninger, minoritetsbakgrunn eller prostitusjonserfaring særskilt.
 • Vurdere behovet for å iverksette tiltak for å styrke kompetansen om og gjennomføringen av sporsikring og bevissikring i voldtektssaker.
 • Vurdere behovet for å styrke kunnskapen hos ulike yrkesgrupper som gjennom sin yrkesutøvelse behandler eller på annen måte kommer i kontakt med ofre for voldtekt eller andre seksuelle overgrep.
 • Fremme forslag til utvikling av en forebyggende strategi for ungdom.
 • Foreta en gjennomgående vurdering av dagens tilbud og foreslåtte tiltak i et kjønnsperspektiv.
 • Vurdere i hvilken grad dagens økonomiske støtte- og erstatningsordninger ivaretar voldtektsutsattes behov for økonomisk bistand.

Voldtektsutvalget skal levere sin innstilling innen februar 2008.

Sammensetning

Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, advokater, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og selvhjelpsgrupper.

 • Leder: Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstres hovedorganisasjon
 • Bjørn Kr. Soknes, statsadvokat, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Statsadvokatembeter
 • Asbjørn Raclew, politioverbetjent, Institutt for rettsosiologi og kriminologi, Universitetet i Oslo
 • Fouzia Hashi, tolk og nestleder i KIM (Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene), Vegårshei
 • Ragnhild Hennum, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Grete Kvalheim, daglig leder DIXI (Ressursenter for voldteksofre), Stavanger 
 • Hege Salomon, advokat, Salomon og Johansen A/S, Oslo
 • Erik Lea, advokat, Haugesund
 • Anne Alvik, seniorrådgiver, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo
 • Geir Borgen, lege , NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
 • Aage Thor Falkanger, dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø