Historisk arkiv

Utvalg med nye tiltak:

Voldtatte skal møtes bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Det bør opprettes ny sentral enhet i politiet. Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre bør bli en landsdekkende støttefunksjon for voldtatte, og nødvendig oppfølging hos psykolog eller psykiater bør bli gratis. Dette er noen av forslagene til voldtektsutvalget.

Forsiden av NOU 2008:4 - Fra ord til handling.

Les kortversjonen
av NOU-en her

Fra forsiden til særtrykk av de to første kapitlene i NOU 2008:4.

Les hele NOU-en her

Faktaark: Tiltak mot seksualisert vold

Det bør opprettes ny sentral enhet i politiet. Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre bør bli en landsdekkende støttefunksjon for voldtatte, og nødvendig oppfølging hos psykolog eller psykiater bør bli gratis. Dette er noen av forslagene til voldtektsutvalget som i dag overleverte sin utredning til justisminister Knut Storberget.

- Vi kan ikke leve med at færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt. Vi må gi bedre hjelp til ofre, få opp oppklaringsprosenten og forebygge bedre slik at færre opplever å få liv, helse og integritet ødelagt, sier justisminister Knut Storberget.

1. september 2006 oppnevnte Regjeringen et eget voldtektsutvalg som skulle foreslå tiltak for å bedre situasjonen for kvinner og menn utsatt voldtekt og annen seksualisert vold. Utredningen ”Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever handling” inneholder en rekke nye tiltak. Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstres hovedorganisasjon, har ledet et bredt sammensatt utvalg med representanter fra politiet, påtalemyndigheten, forskningsmiljøer, helsevesenet, øvrig hjelpeapparat og selvhjelpsgrupper. Utredningen skal på bred høring.

Utvalgets egen pressemelding:

Hvert år blir mellom 8000 og 16000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. I 2006 ble det anmeldt 974 voldtekter og voldtektsforsøk, noe som gir en anmeldelseshyppighet på mellom 6 prosent og 12 prosent. Utvalget mener det er viktig å legge til rette for at flere voldtekter anmeldes og styrke oppfølgingen av ofre. Derfor foreslår utvalget blant annet å:

 • Etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Utvalget forslår at enheten skal være operativ 24 timer i døgnet i et nært samarbeid med landets politidistrikter. I tillegg til å kvalitetssikre enkeltsaker vil SEPOL sikre nødvendige rutiner for informasjonsutveksling, bearbeiding og analyse.
 • Utvide Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) til en landsdekkende støttefunksjon for voldtektsofre. Kontorene bør også utvides med støttefunksjoner for å ivareta behovene til voldtatte med spesielle behov.
 • Opprette SO-team i hvert politidistrikt med minimum én taktisk og én teknisk etterforsker samt en jurist med utdanning og kompetanse innen seksuelle overgrep. Et SO-team er satt sammen av fagpersoner med spesialkompetanse innen saksfeltet seksuelle overgrep
 • Heve kompetansen i rettsapparatet, på overgrepsmottakene, i lærerutdanning, helse- og sosialutdanning med mer.
 • Innføre gratis helsehjelp ved overgrepsmottak.
 • Innføre gratis oppfølging hos psykolog eller psykiater ut over akutthjelp i ett år fra behandlingen starter, uavhengig av om hjelpen ytes av spesialist med eller uten avtale med det offentlige.
 • Gi adgang til å få oversatt sakens dokumenter, dekket reise og opphold i forbindelse med en eventuell rettssak, når voldtekten skjer i utlandet.
 • Innføre obligatorisk opptak av avhør i voldtektssaker, herunder avhør av fornærmede.
 • Iverksette forskning for å kartlegge omfanget av voldtekt og forske på unge som forgriper seg og på sedelighetsdømte generelt.
 • Opprette en nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og hjelpeapparatet.
 • Utvalget åpner for at det settes i gang et prøveprosjekt med tilrettelagt samtale mellom offer og gjerningsmann.
 • Utvalget foreslår at temaet seksuelle overgrep tas systematisk inn i undervisningen både i grunn- og videregående skole, samt at forebyggende tiltak for nyankomne innvandrere styrkes.

- Vi anbefaler at det vurderes å inkludere nærliggende sakstyper ved opprettelse av den sentrale enheten. Det er ikke uvanlig at politiet står overfor flere andre lovbrudd når en kvinne anmelder voldtekt. Blant annet vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, sier utvalgets leder, Rita Sletner.

Kontaktperson: Voldtektsutvalget, informasjonsrådgiver Frode Fjeldstad, mobil 99 15 25 15