Utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper og utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet

Utvalget leverte sin innstilling 30. januar 2012

Regjeringen har oppnevnt to utvalg som skal gjennomgå henholdsvis brannsikkerheten til særskilte risikogrupper og samlet utdanningsbehov i brannvesenet. Utvalgene er en oppfølging av St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet, som regjeringen la frem våren 2009.

Regjeringen har oppnevnt to utvalg som skal gjennomgå henholdsvis brannsikkerheten til særskilte risikogrupper og samlet utdanningsbehov i brannvesenet. Utvalgene er en oppfølging av St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet, som regjeringen la frem våren 2009.

Utvalget som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper skal legge til grunn en bred tolkning av hvem som anses å være særskilte risikogrupper med hensyn til brann. I tillegg til eldre med behov for assistanse, som bor i ordinære boliger eller omsorgsboliger, vil gjennomgangen inkludere andre personer med redusert boevne (funksjonshemninger, rus, psykiske problemer, demens og kognitiv svikt). Asylsøkere i asylmottak, arbeidsinnvandrere som er lite kjent med norsk sikkerhetskultur og personer som ikke eller i liten grad kan kommunisere på et skandinavisk språk eller engelsk, vil også anses som særskilte risikogrupper.

Brannvesenet er stadig oftere ute i oppdrag som krever spesialisert utrustning og kompetanse. Utvalget skal blant annet utrede nærmere om dagens etatsstyrte brannutdanning gir forsvarlig kompetanse. Videre gjør også det store antallet deltidsbrannpersonell at det er behov for å se nærmere på utdanningsbehovet innen deltidsbrannvesenet, inkludert mulighetene for å styrke samarbeidet.

Utvalgene skal ledes av fylkesmennene Svein Ludvigsen og Erling Lae. Begge utvalgene skal avgi utredninger til Justisdepartementet innen 31. januar 2012.

Utvalget som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper er satt sammen slik:

Leder:
Fylkesmann Svein Ludvigsen, Tromsø

Medlemmer:
Avdelingsleder Ståle Fjellberg, Stavanger
Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim, Stokke
Stabsdirektør Inger Vold Zappfe, Bærum
Seniorrådgiver Anders Smith, Oslo
Pensjonist Einar A. Eriksen, Tromsø
Pensjonist Ragnhild Queseth Haarstad, Grue
Seniorrådgiver Anders Eriksen, Oppegård
Hovedverneombud Nelly M. Drivdal, Kristiansand
Seniorrådgiver Maria Anh Nguyen, Asker
Fagdirektør Odd A. Rød, Drammen
Direktør Wenche Lyngholm, Moss

Utvalget som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet er satt sammen slik:

Leder:
Fylkesmann i Vestfold Erling Lae, Tønsberg  

Medlemmer:
Direktør Harald Føsker, Oslo
Studieleder Monika Metallinou, Haugesund
Rektor Terje Bogen, Oslo
Overingeniør Gunnhild Leere
Leder Håvard Bye, Steinkjer Avdelingsleder Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg
Direktør Karl Erik Arnesen, Tjeldsund
Brannkonstabel Alfhild Randi Håheim, Randaberg 
Leder Trond Busterud, Kristiansand    
Brannsjef Anne Hjort, Asker            
Branningeniør Berit Moe, Tromsø
Forsker Morten Sommer, Stavanger