Utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av problemstillinger knyttet til voldtekt

Regjeringen satte ned utvalget 17. februar 2023. Det skulle utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget var ledet av kommuneoverlege Ole Henrik Augestad, og deres innstilling ble levert på Kvinnedagen, 8. mars 2024.

Bakgrunn

I et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland ble det fremmet forslag om å nedsettes en voldtektskommisjon for å styrke kampen mot voldtekt jf. Dok. 8:134 S (2021-2022), Innst. 307 S (2021-2022), anmodningsvedtak 585.

Forslagstillerne viste til at det er 14 år siden det ble foretatt en gjennomgang av voldtektsfeltet i Norge (NOU 2008: 4 «Fra ord til handling») og at det er behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, bedre straffeforfølgningen av gjerningspersoner samt evaluere og vurdere de tiltak man allerede har.

Utvalgets mandat

Målet med utredningen er å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utredningen skal ha et gjennomgående kjønnsperspektiv.

Utvalget skal følge kravene i utredningsinstruksen, herunder få frem hva som er problemet og alternative tiltak i tråd med de føringer som følger av det videre mandat.

Utvalget skal:

 • Drøfte årsakene til voldtekt
 • Drøfte årsaken(e) til at få anmelder voldtekt, og foreslå tiltak for at flere anmelder, særlig grupper som i liten grad oppsøker hjelp (personer med ulike typer funksjonshemminger, menn, ungdom og personer med minoritetsbakgrunn)
 • Drøfte årsaken(e) til at antallet saker om seksuallovbrudd har økt
 • Vurdere politi og påtalemyndighetens håndtering av voldtektssaker, herunder saksbehandlingstider, henleggelser, oppklaringsprosent mv.
 • Vurdere det forebyggende arbeidet mot voldtekt av barn, ungdom og voksne og foreslå tiltak for å styrke den forebyggende innsatsen. Tiltakene skal ha et mangfoldsperspektiv.
 • Vurdere tiltak for å forebygge at unge begår overgrep mot andre barn og unge
 • Vurdere det akutte og det mer langsiktige helse- og omsorgstilbudet til voldtektsutsatte barn og voksne og foreslå tiltak for å styrke tilbudet, herunder tiltak for å øke kompetansen om vold i et mangfoldsperspektiv hos ansatte.
 • Utvalget skal vurdere behov for ny kunnskap
 • Utvalget skal nedsette en referansegruppe med medlemmer fra brukergrupper, frivillige organisasjoner og personer med minoritets og urfolks bakgrunn.

Utvalget skal legge vekt på tidligere og pågående arbeider med relevans for problemstillingen, herunder;

 • Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) landsomfattende omfangsundersøkelse om vold og overgrep/voldtekt som ferdigstilles ved årsskiftet 2022/2023
 • Statusgjennomgang av handlingsplanen mot voldtekt (2019-2022) som skal gjennomføres våren 2023.
 • Det pågående arbeidet med en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Regjeringen tar sikte på å legge frem opptrappingsplanen høsten 2023.
 • Nasjonale kvalitetsundersøkelser for saksområdet voldtekt gjennomført på oppdrag fra Riksadvokaten
 • Evalueringen av sentrene mot incest og seksuelle overgrep (NOVA rapport 16/17)
 • Straffelovrådets gjennomgang av straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser (NOU 2022: 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten)
 • Annen relevant forskning på området

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utvalget skal vurdere hvordan tiltak kan gjennomføres innenfor dagens ressursbruk i sektoren, og vurdere de økonomiske og administrative, og andre vesentlige konsekvenser på kort og lang sikt, i samsvar med utredningsinstruksen.

Tidsavgrensning og rapport

Utvalget skal levere en NOU innen utgangen av januar 2024.

Rapporten vil oppsummere utvalgets funn og skal inneholde anbefalinger om innretning på det forebyggende arbeidet samt hvordan håndteringen av voldtekt i straffesakskjeden og i helse.- og omsorgssektoren kan forbedres. Utvalget kan også fremme andre relevante tiltak dersom det vurderes å være hensiktsmessig.