Regjeringen med nye grep for forebygging av voldtekter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i dag nedsatt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak.

Statsråd Mehl og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad oppstilt i et vakkert rom.
Det nye voldtektsutvalget skal ledes av kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad (t.h.). Han møtte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl da utvalget ble annonsert. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

–  Sist gjennomgang av voldtektsfeltet var for 14 år siden. Det er nå behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, heve kvaliteten i etterforskningen, og vurdere tiltakene vi allerede har, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (SP).

Utvalget skal blant annet drøfte årsakene til voldtekt og grunnen til at få anmelder.

Voldtekt kan ødelegge liv. Det er viktig at voldtekter blir anmeldt, og de som blir utsatt for en voldtekt kan være trygge på at de blir ivaretatt på en god måte. Regjeringen vil prioritere vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep høyere i hele straffesakskjeden, det vil si fra anmeldelse til dom, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Økningen i antallet saker kan tyde på at det er behov for å målrette den forebyggende innsatsen i større grad. Regjeringen vil derfor jobbe videre for å forebygge at voldtekter skjer. Både kultur, holdninger og behandlingstilbud til overgripere er blant faktorene utvalget skal utrede nærmere.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning (NOU) til Justis- og beredskapsdepartementet innen utgangen av januar 2024.

Utvalgets sammensetning:

Leder:

  • Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad (Sandefjord)

Medlemmer:

  • Professor Ragnhild Hennum (Oslo)
  • Førstestatsadvokat/embetsleder, Unni Sandøy (Trondheim)
  • Professor Carolina Øverlien (Stockholm og Oslo)
  • Seksjonsleder Ståle Luther (Tromsø)