Undersøkelseskommisjonen etter forliset av Bourbon Dolphin

- levert 28. mars 2008

Justisdepartementet har oppnevnt en særskilt undersøkelseskommisjon etter forliset av Bourbon Dolphin 12. april 2007. Kommisjonen skal foreta de undersøkelser den finner nødvendig for å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer i forbindelse med forliset. Kommisjonen skal også utrede forhold av betydning for å forebygge at en slik ulykke kan skje i fremtiden.

Følgende fem personer ble i statsråd i dag oppnevnt som medlem av undersøkelseskommisjon etter forliset av Bourbon Dolphin:

1. Lagdommer Inger Lyng, kommisjonsleder
2. Specialist Engineer Guro Høyaas Løken
3. Daglig leder Gisle Fiksdal
4. Marinekoordinator Dag Andreassen
5. Politiadvokat Yngve Skovly

Den særskilte undersøkelseskommisjonen er gitt følgende mandat:
”Undersøkelseskommisjonen skal foreta de undersøkelser den finner nødvendig for å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, og utrede forhold av betydning for å forebygge at en slik ulykke kan skje i fremtiden. Dette omfatter blant annet koordineringen mellom skipet og riggen, operasjon av skipet og forhold knyttet til skipets konstruksjon og sertifisering. Undersøkelseskommisjonen skal også gi en vurdering av forsøket på bergingsoperasjon der skipet sank. Kommisjonen skal videre vurdere faktiske omstendigheter som kan tenkes å begrunne straffeansvar for enkeltpersoner eller foretak eller annet ansvar i forbindelse med ulykken. Kommisjonen gis frist til 1. februar 2008 for å avgi rapport.” (frist utsatt til 1. april 2008).

Se bakgrunnsinformasjon om det enkelte medlem av kommisjonen (pdf)

Kontaktperson:
Justisdepartementet, avdelingsdirektør Tone Celius, tlf 22 24 51 86