Innstillinger, utredninger og rapporter fra utvalg og arbeidsgrupper

Etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen

Leverte sin rapport 29. juni 2012

Justisdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan Gjenopptakelseskommisjonen fungerer. Den skal blant annet foreslå endringer dersom det avdekkes svakheter eller forbedringspotensial, og se på bemanning og sammensetning.

Les arbeidsgruppens rapport

Justisdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan Gjenopptakelseskommisjonen fungerer. Den skal blant annet foreslå endringer dersom det avdekkes svakheter eller forbedringspotensial, og se på bemanning og sammensetning. Arbeidsgruppen ledes av professor i rettsvitenskap Ulf Stridbeck.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten. Kommisjonen ble opprettet ved revisjon av straffeprosessloven kapittel 27, og ordningen trådte i kraft 1. januar 2004. Det ble ved opprettelsen lagt til grunn at det skulle gjennomføres etterkontroll av lovendringene for å vurdere om de virker etter sin hensikt. En begrenset etterkontroll ble gjennomført høsten 2006 og førte til flere endringer i straffeprosessloven.

Arbeidsgruppens sammensetning:

  • Ulf Stridbeck, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (leder)
  • Turid Moldenæs, professor i organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø
  • Inger Marie Sunde, advokat (Stavanger) 
  • Roar Østby, advokat (Oslo)

Gruppen hadde sitt første møte den 1. februar 2011.

Arbeidsgruppen fikk juni 2011 utvidet sitt mandat til blant annet også å se på adgangen til å reise søksmål om avgjørelser fra kommisjonen. I forbindelse med utvidelsen av mandatet ble arbeidsgruppens frist flyttet fra 31.12.2011 til 01.04.2012. Fristen er senere utvidet til 15. mai 2012.

Justisdepartementet vil etter at rapportene er levert, arrangere et erfaringsseminar med representanter fra ulike aktører. Det vil bli lagt opp til en drøftelse & debatt av innholdet i rapportene, samt andre relevante problemstillinger.

Da man bestemte at Justisdepartementet skulle avholde et erfaringsseminar var det planlagt at selve etterkontrollen skulle utføres av én person, med et budsjett på ca 250 000 kr, altså en relativ liten utredning. Erfaringsseminaret skulle kompensere for at utredningen ville bli relativ snever. Senere har mandatet for utredningen blitt utvidet. Arbeidet skal utføres av en arbeidsgruppe på fire personer og sekretær i stedet for en enmannsutredning, og totalbudsjettet for utredningsarbeidet har økt til ca 1 300 000 kr.

På den bakgrunn er det ikke lenger det samme behovet for å avholde det planlagte erfaringsseminaret for å kompensere for en snever utredning. Utredningen fra arbeidsgruppen blir nå så omfattende at den kan stå på egne ben som en fullverdig etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen og gjenopptakelsesregelverket. (oppdatert 21. mars 2012)

Mandat for arbeidsgruppen

Utvidet mandat for arbeidsgruppen