Historisk arkiv

Banklovkommisjonen avgir utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Banklovkommisjonen avgir i dag sin utredning om ansvarsfordelingen mellom kunde og bank ved bruk av nettbank.

Banklovkommisjonen ble 13. mars 2007 av Finansdepartementet i samråd med Justisdepartementet bedt om å utrede en eventuell regulering av tapsfordelingen mellom kunde og institusjon i tilfeller der kunden selv gjør feil ved betalingsoverføringer, for eksempel ved å taste feil kontonummer i nettbank. Kommisjonen avgir sin utredning i dag.

Utredningen er relatert til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked. Gjennomføring av betalingstjenestedirektivet utredes av en arbeidsgruppe som hører under Finansdepartementet. Oppfølging av Banklovkommisjonens utredning vil bli vurdert i sammenheng med den arbeidsgruppens rapport når den foreligger.

Kontakt:
Lovrådgiver Hege C. Haukaas, tlf. 22 24 53 18
Rådgiver Kaja Veel Midtbø, tlf. 22 24 53 67