Historisk arkiv

Økonomisk ansvar ved bruk av nettbank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag, i samråd med Justisdepartementet, gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å vurdere spørsmål knyttet til ansvarsfordelingen mellom kunde og bank ved bruk av nettbank.

Det blir stadig vanligere at bankkunder benytter bankenes egne elektroniske løsninger i sin kommunikasjon med banken. Utviklingen av sikre og brukervennlige systemer er til fordel både for kunde og bank. Utviklingen reiser imidlertid også nye utfordringer.
- Jeg er opptatt av at vi får en gjennomgang av ulike problemstillinger rundt kundens sikkerhet ved bruk av nettbank, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etter oppdrag fra Finansdepartementet foretar Kredittilsynet og bankene nå en gjennomgang av de krav som skal stilles til bankenes nettbankløsninger, slik at systemene blir forbedret.
- Feil kan likevel oppstå og da er det viktig at vi har gode prinsipper for ansvarsfordeling mellom kunde og bank. Det er disse prinsippene justisministeren og jeg nå ber Banklovkommisjonen se nærmere på, sier finansministeren.

I mandatet, som er omforent mellom justisministeren og finansministeren, bes Banklovkommisjonen blant annet om å vurdere om banken bør ha erstatningsplikt dersom den tilbyr betalingssystemer med manglende sikkerhet, om kundens tapsrisiko bør begrenses, og om en vurdering av bankens rett til å korrigere feil som skyldes egne forhold.

Banklovkommisjonen skal levere sin utredning til Justisdepartementet innen 31. desember 2007.