Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

 • Barnefamilieutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og skulle gå gjennom det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Utvalget leverte sin utredning 6. mars 2017.

 • Barnelovutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget gjennomgikk barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne

 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Barnevernets tvisteløsningsnemd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blandt annet barnevernloven.

 • Barnevernlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget skulle se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget leverte sin utredning 29. september 2016.

 • Barnevoldsutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 13. november 2015 og skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Utvalget leverte sin utredning 22. juni 2017.

 • Budsjettnemnda for jordbruket

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) ble offisielt opprettet ved kongelig resolusjon av 18. juni 1948. BFJ har som hovedoppgave å legge fram materiale som kan danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til

 • Bunad- og folkedraktrådet

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Bunad- og folkedraktrådet (BFR) er et statlig oppnevnt råd, som skal være et rådgivende organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

 • Bygg21

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Bygg21 er et samarbeid mellom bygge - og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

 • Byggkvalitetutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin innstilling 5. februar 2020.

 • Børsklagenemnden

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Børsklagenemnden er en klagenemnd for å avgjøre klager på børsstyrets og børsrådets avgjørelser etter børsloven.

 • Cruiseutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har sett på beredskapsmessige utfordringer knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann. Utredningen ble levert 23. februar 2022.

 • Datakrimutvalget - levert 12. februar 2007

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Datakrimutvalget foreslår flere nye lovreguleringer som rammer ulike typer datakriminalitet - blant annet nye straffebud mot informasjons- og datatyveri, til vern av datasystemers pålitelighet og funksjonalitet, mot søppelpost (spam),

 • Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen

  Styre/råd/utvalg Energidepartementet

  Kommisjonen skal løse enhver tvist vedrørende forståelsen eller anvendelsen av overenskomsten om transport av Heimdal kondensat gjennom rørledning til Storbritannia

 • Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet

  Styre/råd/utvalg Energidepartementet

  Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette.

 • Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet

  Styre/råd/utvalg Energidepartementet

  Kommisjon for å overvåke overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om utnyttelse av Statfjordreservoarene og transport av petroleum fra disse.

 • Den norske ILO-komite

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og

 • Den Norske Opera & Ballett

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Den Norske Opera & Ballett er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon, og skal presentere opera, ballett og konserter av høyeste kunstnerisk kvalitet. DNO&B består av kompaniene Nasjonalballetten, Nasjonalballetten UNG og Nasjonaloperaen,

 • Det europeiske Wergelandsenteret

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Det europeiske Wergelandsenteret er en norsk stiftelse som ble opprettet i samarbeid mellom regjeringen og Europarådet i 2008. Senterets styre utnevnes av Kunnskapsdepartementet, men tre av syv styremedlemmer nomineres i hht. vedtektene av

 • Det faglig utvalg for førerhundspørsmål

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

 • Det interdepartementale polarutvalg

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justis- og beredskapsdepartementet, Polaravdelingen.

 • Side 2 av 22
 • Side 2 av 22