Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 41-60 av 428 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Styret i Space Norway AS

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Space Norway er organisert som et statsaksjeselskap. Selskapets formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Styret i Space Norway skal bestå av mellom

 • Styret i Institutt for energiteknikk

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Institutt for energiteknikk (IFE) er organisert som en selvstyrende stiftelse. Stiftelsens formål er på ideelt og samfunnsnyttig grunnlag å drive forskning og utvikling på energiområdet og på andre områder der stiftelsens kompetanse særlig egner seg

 • Styret i Andøya Space AS

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Andøya Space er organisert som et aksjeselskap. Staten og Kongsberg Defence & Aerospace AS eier henholdsvis 90 og 10 pst. av selskapet. Andøya Space leverer infrastrukturtjenester til aktiviteter innen romforskning, miljørelatert forskning og

 • Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Årlig settes det av midler til FoU over jordbruksavtalen. Disse midlene forvaltes av et styre bestående av de tre avtalepartene. Det tildeles midler til forskningsprosjekter etter åpen utlysning og konkurranse, samt midler til utredninger m.m.

 • Energikommisjonen

  Styre/råd/utvalg Olje- og energidepartementet

  Energikommisjon skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

 • Utvalg for utredning av erfaringer med EØS-avtalen

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Utvalget som ble satt ned 6. mai 2022 skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år.

 • Utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Uavhengig utvalg nedsatt av regjeringen 29. april 2022. Det skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022. Utvalget

 • Riksvalgstyret

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Øverste valgorgan ved stortingsvalg. Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene, foretar valgoppgjør, og behandler klager. Riksvalgstyret utpekes av Kongen ved hvert stortingsvalg.

 • Ekspertutvalg om tvang

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai 2023.

 • Varselutvalet

  Styre/råd/utval Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalet skal ha full gjennomgang av varselordningane til Helsetilsynet og Ukom. Utvalet skal sjå på korleis ordningane blir praktiserte i dag, og korleis dei blir følgt opp av verksemdene, Helsetilsynet og Ukom, i tillegg til kva konsekvensar dette

 • Utvalg skal vurdere langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal vurdere hvilke utviklingstrekk som kan være relevante i årene fremover og hvilken betydning disse kan ha for forvaltning og styring av fondet.

 • Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

 • Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget)

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal gå gjennom skattesystemet på en helhetlig måte og vurdere hvordan vi kan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Utvalget bes vurdere hvordan skattesystemet

 • Styret for Bankenes sikringsfond

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Bankenes sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer for innskudd i norske banker, og forvalter krisetiltaksfondet. Styret er sikringsfondets øverste myndighet og representerer Bankenes sikringsfond utad.

 • Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

 • Ekspertutval om inntektssystemet for fylkeskommunane

  Styre/råd/utval Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalet skal gjere ei heilskapleg vurdering av inntektssystemet for fylkeskommunane, med særleg vekt på utgiftsutjamninga.

 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

 • Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Ekspertutvalg et skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Utvalget skal levere sin innstilling som NOU innen 1. oktober 2022. Mandatet er utformet innenfor rammene av

 • Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • Utvalg som skal se på politiets bruk av maktmidler

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsministeren ville ha oppdaterte faglige vurderinger av politiets bruk av maktmidler. Ekspertutvalget, under professor Pål Arild Lagestad ledelse, leverte sin rapport 7. november 2022.