Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

 • Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Utvalget har 30 formelt oppnevnte medlemmer fra fagdepartementer, etater, næringsliv, arbeidsliv og sivilt samfunn. Utvalget møtes etter behov, som i forkant av ministermøter eller i forbindelse med aktuelle forhandlingsprosesser.

 • Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

 • Det veterinærmedisinske rettsråd

  Styre/råd/utval Landbruks- og matdepartementet

  Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (

 • Digitaliseringsrådet

  Styre/råd/utvalg Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale

 • Digitalt sårbarhetsutvalg

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsatte i juni 2014 et utvalg som fikk i oppgave å kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skulle foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

 • Distriktsnæringsutvalget

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

 • Domstolkommisjonen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Domstolkommisjonen ble oppnevnt i august 2017 for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet. Den første delrapporten ble overlevert 1. oktober 2019; den andre delrapporten 30. september 2020.

 • Domstolkommisjonens første delutredning: NOU 2019:17 Domstolstruktur

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget leverte sin innstilling 1. oktober 2019. Andre delutredning, om domstolenes uavhengighet,  kommer innen 11. august 2020.

 • Drosjeutvalget

  Styre/råd/utvalg Samferdselsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i mai 2022 et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv.

 • Effektiv, tillitvekkende og rettssikker behandling av databevis

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  En straffeprosessuell utredning om ransaking, sikring og beslag i data. Utredningen er gjort av Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen. Den ble levert 18. juni 2021.

 • Eierseksjonslovutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Eierseksjonslovutvalget ble oppnevnt 14. juni 2013 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. august 2014.

 • Ekspertgruppe for evaluering av bostøtten

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ekspertgruppen skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. Gruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen. - Ekspertgruppen har vært ledet av

 • Ekspertgruppe for KI og valg

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe, som skal kartlegge erfaringer fra valgene i 2024 og gi anbefalinger om hvordan vi i Norge kan forberede oss på stortingsvalget i 2025.

 • Ekspertgruppe for pasientskadeordningen

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har etablert en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen. Her er bakgrunn og mandat for ekspertgruppa.

 • Ekspertgruppe for utredning av alternativer for offentlig finansiering av NRK

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte 2. oktober 2015 en ekspertgruppe som skulle utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK. Administrerende direktør i E-CO Tore Olaf Rimmereid har ledet ekspertgruppen, som overleverte sin rapport til kulturminister

 • Ekspertgruppe for utredning av nasjonalt senter for yrkesfag

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har et mål om å utvikle en langsiktig og målrettet fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet, som er attraktive yrkesvalg og som dekker arbeidslivets behov for kompetanse. Å opprette et nasjonalt senter for yrkesfag kan være et tiltak for å

 • Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skulle belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • Ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med

 • Ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en bredt sammensatt gruppe med eksperter innen skole og utdanning

 • Ekspertråd for økologisk tilstand

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Ekspertråd som avleverte sin rapport 22. juni 2017.

 • Side 3 av 22
 • Side 3 av 22