Regjering

Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 61-80 av 415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ekspertgruppe om barn i fattige familier

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Ekspertgruppen skal vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres for å i størst mulig grad styrke oppvekstsvilkårene for barn i fattige familier på kort sikt, og forebygge at fattigdom går i arv på

 • Ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med

 • Ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en bredt sammensatt gruppe med eksperter innen skole og utdanning

 • Ekspertråd for økologisk tilstand

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Ekspertråd som avleverte sin rapport 22. juni 2017.

 • Ekspertutval om inntektssystemet for fylkeskommunane

  Styre/råd/utval Kommunal- og distriktsdepartementet

  Ekspertutvalet har avslutta arbeidet sitt. Utvalet la fram si tilråding til Kommunal- og distriktsdepartementet 2. desember 2022.

 • Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalgets mandat har vært å tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget leverte

 • Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

 • Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Ekspertutvalg som avleverte sin rapport 28. oktober 2016.

 • Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg som skulle foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv. Utvalget overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister

 • Ekspertutvalg for å vurdere sterkere tematisk organisering i psykisk helsevern

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget skal utrede mulighetene for en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Målet er å forbedre kvaliteten i behandlingen og bidra til at pasientene kommer raskere til riktig behandling.

 • Ekspertutvalg om tvang

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. juni 2023.

 • Ekspertutvalg om virusvektorvaksiner

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner.

 • Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble satt ned 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

 • Ekspertutvalget om farlig avfall

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Ekspertutvalget avleverte sin rapport 4. november 2019

 • Eksplosivarbeidsgruppen - innen 31. desember 2011

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Forsvarsdepartementet og Justis- og politidepartementet vil sørge for å klargjøre ansvarsforhold og håndtering av eksplosive krigsetterlatenskaper.

 • Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalgets rapport (pdf, 1 mb) Pressemelding Mandat Det nedsettes en evalueringsgruppe som skal: vurdere om PSTs interne organisering - både ved DSE og det enkelte politidistrikt -, arbeidsprosesser og interne prioriteringer er hensiktsmessige i

 • Ekstremismekommisjonen

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt en ekstremismekommisjon for å få mer kunnskap om radikalisering og ekstremisme.

 • Eldre innstillinger

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Innstillinger levert i 2004 02.11.04: Sjølovkomiteens utredning om sjøulykker med farlig gods 08.10.04: Rapport om sexkjøp i Sverige og Nederland – reguleringer og erfaringer 17.09.04: Vergemålsutvalget overleverte sin utredning 27.05.04:

 • Embetsmannsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen oppnevnte i september 2021 et utvalg som skal foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen. Utvalget skal blant annet vurdere om hensynene som begrunnet innføringen av ordningen fortsatt gjelder i dag, vurdert

 • Energiklagenemda

  Styre/råd/utvalg Olje- og energidepartementet

  Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal