Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 61-80 av 416 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • OGP-rådet

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  OGP-rådet har som oppgave å bistå regjeringen i arbeidet med åpenhet i forvaltningen rettet mot OGP og være bindeleddet mellom forvaltningen og det sivile samfunnet.

 • Cruiseutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har sett på beredskapsmessige utfordringer knyttet til den økende cruisetrafikken i norske farvann. Utredningen ble levert 23. februar 2022.

 • RETHOS: Programgruppen for tannteknikerutdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

 • Advokatlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har gått gjennom advokatregelverket og utredet spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand.

 • Styret i Innovasjon Norge

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap, jf. lov om Innovasjon Norge. Staten og fylkeskommunene eier henholdsvis 51 og 49 pst. av selskapet. Innovasjon Norges lovfestede formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å

 • Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret

  Styre/råd/utvalg Forsvarsdepartementet

  Siste klageadgang over ilagt refselse. Nemndas avgjørelse er endelig og kan ikke omgjøres av domstolene. Bare lovligheten av refselsesvedtaket kan prøves.

 • Organiseringen av Sivilforsvaret, Politireserven og Heimevernet

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utredning om organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser.

 • Utvalg foreslår ny straffeprosesslov

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget avga sin utredning 3. november; 5. desember ble utredningen sendt på høring.

 • Tariffnemnda

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som

 • Utvalg om funksjon og kapasitet for politiets særorganer

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalg har sett på funksjon og kapasitet for politiets særorganer og har vurdert politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalget leverte sin innstilling 18. mai 2017.

 • Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalg som la fram sin utredning 1. februar 2017.

 • Kvinnsland-utvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen oppnevnt 2. oktober 2015 et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skal ledes av Stener Kvinnsland.

 • Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet (Finanstilsynslovutvalget)

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Utvalget skal utarbeide utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både i regelverket og i tilsynsomfang og -metodikk, og som legger til rette for gode rammer for Finanstilsynets virksomhet fremover.

 • Styret for Statens Lånekasse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignaler og retningslinjer departementet har gitt.

 • Våpenlovutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget skal gjennomgå gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov eller foreta nødvendig endringer i eksisterende våpenlovgivning. (Fristen er forlenget til 1. desember).

 • Straffelovrådets utredning nr. 1 — Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 12. mars 2020

 • Etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan Gjenopptakelseskommisjonen fungerer. Den skal blant annet foreslå endringer dersom det avdekkes svakheter eller forbedringspotensial, og se på bemanning og sammensetning.

 • Barnelovutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Barnelovutvalget ble oppnevnt 7. desember 2018 og startet arbeidet 1. mars 2019. Utvalget gjennomgikk barneloven og barns rettigheter, i lys av blant annet menneskerettighetene. Utvalget skulle opprinnelig legge fram forslag til en ny og moderne

 • Utval som skal greie ut korleis kommersiell drift kan utfasast i ulike skattefinansierte velferdstenester

  Styre/råd/utval Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utvalet skal levere utgreiinga si i form av ein NOU til Kommunal- og distriktsdepartementet innan 20. juni 2024. Tor Saglie, tidlegare departementsråd i Justisdepartementet, leier utvalet.

 • Pensjonsutvalget

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonsutvalget skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011.