Regjering

Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 81-100 av 396 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Faglig strategisk råd for Havforskningsinstituttet

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Havforskningsinstituttets faglige råd skal fungere som et uavhengig faglig rådgivningsorgan om instituttets faglige utvikling, gjeldende mål, oppgaver og rammer for virksomheten

 • Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

  Styre/råd/utvalg Klima- og miljødepartementet

  Fagrådet ble opprettet i 2007 og skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som fremkommer er faglig holdbare og ihht anerkjent metodikk for

 • Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fagrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, og en arena for drøfting av strategiske og prinsipielle spørsmål om tilgang til litteratur for alle.

 • Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fagrådet skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de

 • Fagutvalg for medieforskning

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Fagutvalget er et rådgivende organ for Medietilsynet ved behandlingen av søknader om tilskudd til medieforskning. Medietilsynet utnevner medlemmer til utvalget for en periode på fire år.

 • Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet. Fagutvalget behandler innkomne søknader og gir Medietilsynet råd om hvem som skal

 • Familievernutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Familievernutvalget ble oppnevnt 15. mai 2018, og foretok en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten. Utvalget leverte sin utredning 21. november 2019.

 • Finansmarkedsfondet

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Styret forvalter midlene som kreves inn gjennom Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter, herunder både fra norskprodusert og importert mat. Aktører fra hele verdikjeden for mat er representert i styret. Avgiften, som går inn i et fond,

 • Forbrukerklageutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerklageutvalget er et domstillignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Forbrukerklageutvalget behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom

 • Forbrukerrådets styre

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Om Forbrukerrådets styre Opprettet: 2002 Type: Styre Kontakt Postadresse: Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo Aktive medlemmer (pr. 26.07.2021) Anne Kathrine Slungård (leder) Kjell Jostein Sunnevåg (medlem) Jarle Oppedal (medlem) Monica Molvær (medlem)

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner.

 • Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn - levert 30. januar 2007

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  I juni i fjor nedsatte justisminister Knut Storberget en arbeidsgruppe for å vurdere hvordan man kan hindre internettrelaterte overgrep. Arbeidsgruppa leverte sine forslag 30. januar 2007.

 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUB skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker.

 • Forenklinger av aksjeloven

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har gitt advokat Gudmund Knudsen i oppdrag å utrede spørsmålet om forenklinger av aksjeloven. Et viktig siktemål med arbeidet er å sikre at aksjelovens regler er godt tilpasset behovene for de små og mellomstore selskapene.

 • Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd

  Styre/råd/utvalg Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementets råd for behandling av utmerkelser er rådgivende organ for forsvarsministeren i alle dekorasjonssaker som i henhold til statuttene for den enkelte medalje skal forelegges H.M. Kongen i statsråd. Rådet er frittstående fra

 • Forvaltningslovutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalg som som leverte sin innstilling 14. mars 2019.

 • Fosterhjemsutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og gikk igjennom rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget leverte sin utredning 18. desember 2018.

 • Frivillighetsregisternemnda

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.

 • Side 5 av 20
 • Side 5 av 20