Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

Om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Opprettet: 2004

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Eget nettsted: http://etikkradet.no

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Etikkrådet skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Retningslinjer 18. desember 2014 for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland: https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793 Rådet har et eget sekretariat som utreder og forbereder saker.

Etikkrådet vil fra 1. juni 2023 ha følgende sammensetning:

  • Svein Richard Brandtzæg (leder, oppnevnt t.o.m. 31.05.2025)
  • Siv Helen Rygh Torstensen (nestleder, oppnevnt t.o.m. 31.05.2025)
  • Cecilie Hellestveit (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.05.2027)
  • Egil Matsen (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.05.2027)
  • Vigdis Vandvik (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.05.2025)