Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser (tidligere Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål) skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Om Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser

Opprettet: 2011

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/finansdepartementets-radgivende-utvalg-f/id654149/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer. I 2021 ble utvalgets mandat utvidet til også å gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn, herunder gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene.

Aktive medlemmer (per 04.08.2023)

 • Professor Ragnar Torvik, NTNU (leder)
 • Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå (medlem)
 • Avdelningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Riksgälden (medlem)
 • Direktør Karsten R. Gerdrup, Norges Bank (medlem)
 • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet (medlem)
 • Professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger (medlem)
 • Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank (medlem)
 • Professor Gisle J. Natvik, Handelshøyskolen BI (medlem)
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå (medlem)
 • Førsteamanuensis Ragnhild Schreiner, Universitetet i Oslo (medlem)
 • Fung. avdelingsdirektør Kjersti N. Torstensen, Finansdepartementet (medlem)