Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda behandler alle klager knyttet til Oljeskattekontorets fastsetting av skattegrunnlag. Oljeskattekontoret forbereder klagene, og utarbeider et notat til Klagenemnda med en vurdering av om klagen skal tas til følge. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige, begrunnede vedtak.

Klagenemnda for petroleumsskatt har syv medlemmer med særskilte kvalifikasjoner innen jus, regnskap og økonomi. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på fire år.

Om Klagenemnda for petroleumsskatt

Opprettet: 1975

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Oljeskattekontoret, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

I henhold til § 6 i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) skal klage over ligning av formue i og inntekt av utvinning og rørledningstransport som nevnt i § 5 første ledd, behandles av en særskilt klagenemnd