Klagenemnda for petroleumsskatt

Klagenemnda behandler alle klager knyttet til Oljeskattekontorets fastsetting av skattegrunnlag. Oljeskattekontoret forbereder klagene, og utarbeider et notat til Klagenemnda med en vurdering av om klagen skal tas til følge. Klagenemnda avgjør klagene ved skriftlige, begrunnede vedtak.

Klagenemnda for petroleumsskatt har syv medlemmer med særskilte kvalifikasjoner innen jus, regnskap og økonomi. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på fire år.

Om Klagenemnda for petroleumsskatt

Opprettet: 1975

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Oljeskattekontoret, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Klage på ligning av selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontientalsokkel, behandles av en særskilt klagenemnd, Klagenemnda for petroleumsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 2-2 og § 2-8.

Aktive medlemmer oppnevnt for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2026

  • Advokat Solveig Lindemark, Oslo (leder)
  • Advokat Helge Aarseth, Molde (nestleder)
  • Advokat Anne Gro Enger, Bærum (medlem)
  • Advokat Tormod Torvanger, Bergen (medlem)
  • Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø (medlem)
  • Professor Snorre Lindset, Trondheim (medlem)
  • Konsulent Einar Hille, Hafrsfjord (medlem)