Utvalg skal vurdere kapitalstrukturen i sparebanker (Sparebankutvalget)

Utvalget skal utrede kapitalstrukturen i sammenheng med mulighetene for å ivareta sparebankenes egenart og samfunnsfunksjon. Et av målene for utredningen er å bidra til at sparebankene også fremover har egenkapitalinstrumenter som er av tilstrekkelig god kvalitet til å dekke tap som kan oppstå, og som er i tråd med det europeiske kapitalkravsregelverket.

Om utvalg skal vurdere kapitalstrukturen i sparebanker (Sparebankutvalget)

Ved kongelig resolusjon 25. august 2023 oppnevnte Regjeringen et utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebankene.

Type: Utvalg

Sparebankene er viktige i det norske banksystemet. De finansierer næringsliv og husholdninger i sitt nærmiljø, men er også viktig regionalt og nasjonalt. De leverer ikke bare spare- og betalingstjenester, men gir også store bidrag til allmennyttige formål, som for eksempel kultur og frivillighet.

Sparebanker skal oppfylle ulike minste- og bufferkrav til ansvarlig kapital. Det meste av kravene må dekkes av såkalt ren kjernekapital, som er definert og regulert i den felleseuropeiske kapitalkravsforordningen (CRR), som gjelder som norsk forskrift. For at sparebankers egenkapital skal kunne regnes som ren kjernekapital og oppfylle kapitalkrav, må den bl.a. ha tilstrekkelig evne til å dekke tap som kan oppstå gjennom virksomheten. I lys av en nylig vurdering fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), som blant annet har i oppgave å vurdere om kapitalinstrumentene i EØS-landene kvalifiserer som ren kjernekapital, er det behov for å utrede kapitalstrukturen i norske sparebanker. Sparebankenes rolle i banksystemet tilsier at behovet for endringer i regelverket bør utredes i en nokså bred sammenheng.

Regelverket for sparebankenes virksomhet ble sist utredet av Banklovkommisjonen i NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Det har vært en stor utvikling både i bankmarkedet og i finansmarkedsreguleringen siden da, og det er derfor behov for en grundig gjennomgang. Utvalget skal blant annet vurdere behovet for endringer som sikrer oversiktlige, enkle og transparente regler for sparebankenes kapitalstruktur, for eksempel når det gjelder risikofordelingen mellom ev. kapitalklasser herunder ved utstedelse av nye kapitalinstrumenter, gjennomføring av fusjoner mv.

Utvalget består av fagpersoner med bred kompetanse og erfaring. For å sikre at alle interesser er grundig belyst, tar departementet sikte på å sette ned en referansegruppe som skal bidra til utvalgets arbeid. 

Hovedpunkt i mandatet/arbeidsområde:

Utvalget skal gjøre rede for:

 • gjeldende regulering av og struktur på sparebankenes ansvarlige kapital, herunder hvordan kapitalstrukturen skiller seg fra andre banker,
 • gjeldende og ev. kommende antatt EØS-relevant regelverk om krav til instrumenter og andre kapitalposter som kan inngå som ren kjernekapital,
 • sparebankenes rolle i det norske banksystemet og i økonomien for øvrig, herunder sparebankenes bidrag til konkurransen i ulike markeder
 • sparebankenes rolle for utvikling av lokalsamfunn, finansiering av lokalt næringsliv og tilgang på kapital i spredtbygde områder
 • reguleringen av og utviklingen over tid i praksisen for sparebankenes utdeling av støtte til allmennyttige formål, og
 • regelverket for kundeutbytte, herunder sparebankenes avveining mellom utdeling av kundeutbytte og gaver til allmennyttige formål.

Utvalget skal videre vurdere behovet for regelverksendringer som kan bidra til soliditet og en hensiktsmessig kapitalstruktur i sparebankene, samt ivareta og videreutvikle sparebankenes samfunnsfunksjon, herunder betydningen for lokalt næringsliv, distriktenes utvikling og
konkurransen i bankmarkedet. Utvalget skal bl.a. vurdere:

 • hvordan bankvirksomheten best kan støtte opp om allmennyttige samfunnsmessige formål,
 • endringer som sikrer at sparebankenes ansvarlige kapital er av tilstrekkelig god kvalitet til å dekke tap som kan oppstå i virksomheten, i tråd med det europeiske kapitalkravsregelverket, og
 • behovet for oversiktlige, enkle og transparente regler for sparebankenes kapitalstruktur, bl.a. når det gjelder risikofordelingen mellom ev. kapitalklasser, også ved utstedelse av nye kapitalinstrumenter, fusjoner mv.

Utvalget skal i sitt arbeid innhente innspill og vurderinger fra en referansegruppe bestående av representanter for sparebankene, deres kunder, investorer og ev. øvrig samfunnsliv.

Utvalget skal følge retningslinjene i utredningsinstruksen, herunder utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes. Det skal utarbeides lov- og forskriftsutkast som reflekterer utvalgets vurderinger. Utvalgets forslag til nye lovregler skal utarbeides i tråd med retningslinjene i heftet Lovteknikk. Utredningen skal trykkes i NOU-serien (Norges offentlige utredninger).

Finansdepartementet kan utvide eller gjøre endringer i mandatet. Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 27. september 2024.

I tillegg til å nedsette dette utvalget, har Finansdepartementet hatt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer som følger opp deler av EBAs vurderinger. Departementet tar sikte på å følge opp dette forslaget høst 2023.

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Tore Bråthen, Oslo (leder)
 • Daglig leder Fridtjof Berents, Oslo
 • Senior kundeansvarlig Joar Johnsen, Stavanger
 • Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
 • Professor Karin S. Thorburn, Bergen