Utvalg skal vurdere kapitalstrukturen i sparebanker

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebankene. Et av målene for utredningen er å bidra til at sparebankene også fremover har egenkapitalinstrumenter som er av tilstrekkelig god kvalitet til å dekke tap som kan oppstå, og som er i tråd med det europeiske kapitalkravsregelverket.

– Sparebankene er viktige i det norske banksystemet. De finansierer næringsliv og husholdninger i sitt nærmiljø, men er også viktig regionalt og nasjonalt. De leverer ikke bare spare- og betalingstjenester, men gir også store bidrag til allmennyttige formål, som for eksempel kultur og frivillighet. Med denne utredningen vil vi legge til rette for gode og lønnsomme sparebanker også i fremtiden, samtidig som vi ivaretar deres egenart og viktige samfunnsfunksjon, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Sparebanker skal oppfylle ulike minste- og bufferkrav til ansvarlig kapital. Det meste av kravene må dekkes av såkalt ren kjernekapital, som er definert og regulert i den felleseuropeiske kapitalkravsforordningen (CRR), som gjelder som norsk forskrift. For at sparebankers egenkapital skal kunne regnes som ren kjernekapital og oppfylle kapitalkrav, må den bl.a. ha tilstrekkelig evne til å dekke tap som kan oppstå gjennom virksomheten. I lys av en nylig vurdering fra Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), som blant annet har i oppgave å vurdere om kapitalinstrumentene i EØS-landene kvalifiserer som ren kjernekapital, er det behov for å utrede kapitalstrukturen i norske sparebanker. Sparebankenes rolle i banksystemet tilsier at behovet for endringer i regelverket bør utredes i en nokså bred sammenheng. Utvalget skal derfor utrede kapitalstrukturen i sammenheng med mulighetene for å ivareta sparebankenes egenart og samfunnsfunksjon.

Regelverket for sparebankenes virksomhet ble sist utredet av Banklovkommisjonen i NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Det har vært en stor utvikling både i bankmarkedet og i finansmarkedsreguleringen siden da, og det er derfor behov for en grundig gjennomgang. Utvalget skal blant annet vurdere behovet for endringer som sikrer oversiktlige, enkle og transparente regler for sparebankenes kapitalstruktur, for eksempel når det gjelder risikofordelingen mellom ev. kapitalklasser herunder ved utstedelse av nye kapitalinstrumenter, gjennomføring av fusjoner mv.

Utvalget består av fagpersoner med bred kompetanse og erfaring. For å sikre at alle interesser er grundig belyst, tar departementet sikte på å sette ned en referansegruppe som skal bidra til utvalgets arbeid. 

Utvalget skal levere sin utredning innen 27. september 2024.

I tillegg til å nedsette dette utvalget, har Finansdepartementet hatt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer som følger opp deler av EBAs vurderinger. Departementet tar sikte på å følge opp dette forslaget i høst.

Utvalget består av:

  • Professor Tore Bråthen, Oslo (leder)
  • Daglig leder Fridtjof Berents, Oslo
  • Senior kundeansvarlig Joar Johnsen, Stavanger
  • Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
  • Professor Karin S. Thorburn, Bergen

Les mer: