Høring om utdelinger i finansforetak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finanstilsynet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) skal etter kapitalkravsforordningen (CRR) vurdere om rene kjernekapitalinstrumenter tilfredsstiller kravene i CRR. EBA offentliggjorde 19. desember 2022 en oppdatert oversikt over godkjente rene kjernekapitalinstrumenter. Norske aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd er inkludert i EBAs liste over godkjente instrumenter under forutsetning av at norske myndigheter følger opp EBAs vurdering av nødvendige endringer i regelverket.

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet lovendringer som følger opp deler av EBAs vurderinger. Forslaget gjelder for det første endringer i reglene om utdeling av utbytte i finansforetak som er allmennaksjeselskap eller aksjeselskap. For det andre gjelder forslaget endringer i reglene om utdelinger i finansforetak med egenkapitalbevis (sparebanker).

Finansdepartementet har sendt høringsnotatet på høring. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Finanstilsynet har for øvrig i brev 19. desember 2022 til Finansdepartementet foreslått en mer omfattende utredning blant annet av hvilke endringer som kan være nødvendige for at den tapsabsorberende evnen til sparebankenes ansvarlige kapital skal tilfredsstille kravene i kapitalkravsforordningen. Finansdepartementet vil komme tilbake til dette.

Les mer: